podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016

Problem opodatkowania dzierżawy znaków towarowych ciągle aktualny

Od przychodów z tytułu umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej, osoby fizyczne mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W takim przypadku, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.), ryczałt wynosi 8,5% osiąganych przychodów. Sporną pozostaje kwestia dopuszczalności stosowania tej formy opodatkowania w odniesieniu do przychodów z tytułu dzierżawy znaków towarowych.

Problem opodatkowania dzierżawy znaków towarowych ciągle aktualny
rys. Problem opodatkowania dzierżawy znaków towarowych ciągle aktualny

Stanowisko organów podatkowych

W tej sprawie organy podatkowe prezentują jednolite, niekorzystne dla podatników stanowisko (por. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 kwietnia 2016 r., nr IPPB1/4511-338/16-2/MT oraz w Katowicach z 25 maja 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-321/16/MZa). Zwracają one uwagę, że osoby fizyczne mogą stosować opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdy ich przychody w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów, jakim jest najem, podnajem, poddzierżawa, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof. Tymczasem znak towarowy jest prawem majątkowym, a przychody z tego rodzaju praw - bez względu na rodzaj umowy, w oparciu o którą prawa te są odpłatnie udostępniane - kwalifikują się do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 updof, tj. do przychodów z praw majątkowych. Oznacza to, że dochód z dzierżawy znaku towarowego należy opodatkować według skali podatkowej i po zakończeniu roku podatkowego wykazać i rozliczyć łącznie z pozostałymi dochodami w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 updof.

Wykładnia sądowa

W orzecznictwie sądów administracyjnych nie ma jednolitego stanowiska w omawianej kwestii.

Zdaniem niektórych sądów, dopełnieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 updof, który wyróżnia prawa majątkowe jako źródło przychodu, jest art. 16a updof. Stanowi on m.in., że przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b updof stosuje się odpowiednio. Z zestawienia tych regulacji wynika, że za źródło przychodu uznaje się zarówno dzierżawę (czy umowę o podobnym charakterze), która ma za przedmiot rzeczy, jak też prawa majątkowe. W konsekwencji sądy uznają, że kiedy prawo majątkowe jest przedmiotem dzierżawy, to przychód jest uzyskiwany na podstawie umowy dzierżawy i nie ma bezpośredniego znaczenia czy przedmiotem takiej umowy jest rzecz, czy prawo. W rezultacie, źródła przychodu w przypadku dzierżawy prawa majątkowego należy upatrywać bezpośrednio w tej dzierżawie, nie zaś w prawie majątkowym. Tak orzekały m.in. WSA w: Łodzi w wyroku z 24 września 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 657/15, Warszawie w wyroku z 7 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 587/14, Poznaniu w wyroku z 5 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Po 819/13 (orzeczenie nieprawomocne) czy Lublinie w wyroku z 4 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Lu 710/13.

Ostatnio jednak odmienne rozstrzygnięcie zapadło przed NSA, który w wyroku z 28 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1908/14 wywiódł tezę, że: "Przychód z korzystania przez podatnika z posiadanego znaku towarowego (w tym także ze znaku na który udzielono prawa ochronnego), a zatem także z odpłatnego udostępnienia praw do korzystania z tego znaku innym podmiotom, stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy (...) o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), niezależnie od tego, czy podatnik zawrze umowę o jego udostępnianie jako podmiot gospodarczy, czy też poza prowadzoną działalnością gospodarczą, a także niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której udostępnienie to nastąpi np. umowa dzierżawy (...)".

Wyrokiem tym NSA potwierdził słuszność stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe. Niestety, zaistniałe rozbieżności interpretacyjne, na chwilę obecną pogłębiają stan niepewności podatników co do prawidłowości określenia źródła i zasad opodatkowania dochodów (przychodów) z dzierżawy znaków towarowych.

www.PodatekDochodowy.pl - Zryczałtowany podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60