podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (330) z dnia 20.09.2012

Czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oblicza się narastająco?

Niedawno rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, z której przychody opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy ryczałt powinienem wyliczać od przychodów narastająco, czy za każdy miesiąc odrębnie? Czy składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną powinienem odliczać narastająco, czy tylko w kwocie zapłaconej w danym miesiącu?

Obliczanie ryczałtu

Zasady rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uregulowane zostały w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego wymaga prowadzenia ewidencji przychodów. Po zakończeniu miesiąca, nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnik prowadzący ewidencję przychodów ma obowiązek:

 • podsumować dokonane w niej zapisy za dany miesiąc (jeżeli podatnik prowadzi więcej niż jedną ewidencję, powinien przenieść sumy miesięcznych zapisów z poszczególnych ewidencji do jednej z nich i podsumować te kwoty),
   
 • wykazać odliczenia w odrębnych pozycjach ewidencji i zmniejszyć o ich wysokość wartość miesięcznego przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania,
   
 • wykazać w ewidencji przychodów doliczenia do przychodów i o doliczone kwoty wydatków zwiększyć wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu za dany miesiąc,
   
 • obliczyć i wpisać do ewidencji kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
   
 • wykazać w ewidencji kwoty przysługujących obniżek oraz ulg od ryczałtu,
   
 • wpisać do ewidencji doliczenia do ryczałtu i o doliczone kwoty wydatków zwiększyć należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Tak wynika z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. nr 219, poz. 1836 ze zm.).

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód, bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu.

Ustalając podstawę opodatkowania, podatnicy, w myśl art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, mogą odliczyć od przychodu:

 • wydatki określone w art. 26 ust. 1 updof (np. składki na ubezpieczenia społeczne), jeżeli nie zostały już odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
   
 • straty z działalności gospodarczej poniesione w okresie korzystania z opodatkowania na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 updof, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego (art. 13 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. Po spełnieniu określonych wymogów ryczałt można opłacać także kwartalnie. Ryczałt za okresy kwartalne wpłaca się w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Zwróć uwagę!

Zryczałtowany podatek należy obliczać od przychodów uzyskanych w danym miesiącu (kwartale), tj. w tym, za który obliczany jest ryczałt. Przykładowo ryczałt za sierpień należy obliczyć od przychodu uzyskanego w tym miesiącu i wpłacić go do 20 września. Natomiast ryczałt za trzeci kwartał oblicza się od sumy przychodów osiągniętych w lipcu, sierpniu i wrześniu i wpłaca się go do 20 października. Obliczanie ryczałtu narastająco jest błędne.

Warto dodać, że podstawę opodatkowania, jak i kwotę zryczałtowanego podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a kwoty wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Przykład

Podatnik prowadzi działalność gastronomiczną opodatkowaną 3% stawką ryczałtu.

W lipcu 2012 r. podatnik osiągnął przychód w wysokości 10.000 zł i opłacił składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,88 zł oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 254,55 zł (odliczeniu podlega kwota 219,19 zł).

W sierpniu 2012 r. podatnik osiągnął przychód w wysokości 15.000 zł i opłacił składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,88 zł oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 254,55 zł (odliczeniu podlega kwota 219,19 zł).

Ustalenie ryczałtu za lipiec 2012 r.

Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych 9.325 zł (10.000 zł - 674,88 zł = 9.325,12 zł).

Ryczałt po zaokrągleniu do pełnych złotych 61 zł [(9.325 zł x 3%) - 219,19 zł].

Ustalenie ryczałtu za sierpień 2012 r.

Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych 14.325 zł (15.000 zł - 674,88 zł = 14.325,12 zł).

Ryczałt po zaokrągleniu do pełnych złotych 211 zł [(14.325 zł x 3%) - 219,19 zł].

Rozliczanie składek ZUS

To, że podatek liczy się od przychodów za poszczególne miesiące, a nie od przychodów narastająco, nie oznacza, że w danym miesiącu odliczeniu podlegają tylko te składki ZUS, które zostały zapłacone w tym miesiącu, za który wylicza się podatek.

W danym miesiącu podatnik może odliczyć od przychodów i od podatku odpowiednio składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w tym miesiącu. Bez znaczenia czy są to składki bieżące, zaległe, czy opłacone z wyprzedzeniem.

Możliwe jest także odliczenie składek zapłaconych w poprzednich miesiącach danego roku, ale do tej pory nieodliczonych. Ma to miejsce, gdy przedsiębiorca w poprzednich miesiącach nie uzyskiwał przychodów, a tym samym nie odliczał opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne lub uzyskiwane przez niego przychody były zbyt niskie, by odliczyć pełne składki na ubezpieczenia społeczne. Podobnie jest z podatkiem i odliczaną od niego składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwróć uwagę!

Podatnik ma prawo odliczyć nie tylko składki ZUS zapłacone w danym miesiącu, ale także składki zapłacone w poprzednich miesiącach danego roku, jeżeli wcześniej nie miał możliwości ich odliczenia z powodu braku odpowiednio przychodu lub podatku.

 

Przykład

Podatnik w ramach działalności gospodarczej wykonuje roboty budowlane opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu.

Od lipca 2012 r. wykonywał usługę, którą zakończył 31 sierpnia 2012 r., co udokumentował fakturą wystawioną w tym samym dniu na kwotę 30.000 zł netto. W okresie tym podatnik nie uzyskał innych przychodów.

W lipcu 2012 r. podatnik opłacił składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,88 zł oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 254,55 zł (odliczeniu podlega kwota 219,19 zł). Składki ZUS w tych samych kwotach podatnik zapłacił w sierpniu 2012 r.

Ustalenie ryczałtu za sierpień 2012 r.

Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych 28.650 zł [30.000 zł - (674,88 zł x 2)].

Ryczałt po zaokrągleniu do pełnych złotych 1.137 zł [(28.650 zł x 5,5%) - (219,19 zł x 2)].

www.PodatekDochodowy.pl - Zryczałtowany podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI - Podatek dochodowy

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60