podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (330) z dnia 20.09.2012

Czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oblicza się narastająco?

Niedawno rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, z której przychody opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy ryczałt powinienem wyliczać od przychodów narastająco, czy za każdy miesiąc odrębnie? Czy składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną powinienem odliczać narastająco, czy tylko w kwocie zapłaconej w danym miesiącu?

Obliczanie ryczałtu

Zasady rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uregulowane zostały w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego wymaga prowadzenia ewidencji przychodów. Po zakończeniu miesiąca, nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnik prowadzący ewidencję przychodów ma obowiązek:

 • podsumować dokonane w niej zapisy za dany miesiąc (jeżeli podatnik prowadzi więcej niż jedną ewidencję, powinien przenieść sumy miesięcznych zapisów z poszczególnych ewidencji do jednej z nich i podsumować te kwoty),
   
 • wykazać odliczenia w odrębnych pozycjach ewidencji i zmniejszyć o ich wysokość wartość miesięcznego przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania,
   
 • wykazać w ewidencji przychodów doliczenia do przychodów i o doliczone kwoty wydatków zwiększyć wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu za dany miesiąc,
   
 • obliczyć i wpisać do ewidencji kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
   
 • wykazać w ewidencji kwoty przysługujących obniżek oraz ulg od ryczałtu,
   
 • wpisać do ewidencji doliczenia do ryczałtu i o doliczone kwoty wydatków zwiększyć należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Tak wynika z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. nr 219, poz. 1836 ze zm.).

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód, bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu.

Ustalając podstawę opodatkowania, podatnicy, w myśl art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, mogą odliczyć od przychodu:

 • wydatki określone w art. 26 ust. 1 updof (np. składki na ubezpieczenia społeczne), jeżeli nie zostały już odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
   
 • straty z działalności gospodarczej poniesione w okresie korzystania z opodatkowania na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 updof, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego (art. 13 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. Po spełnieniu określonych wymogów ryczałt można opłacać także kwartalnie. Ryczałt za okresy kwartalne wpłaca się w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Zwróć uwagę!

Zryczałtowany podatek należy obliczać od przychodów uzyskanych w danym miesiącu (kwartale), tj. w tym, za który obliczany jest ryczałt. Przykładowo ryczałt za sierpień należy obliczyć od przychodu uzyskanego w tym miesiącu i wpłacić go do 20 września. Natomiast ryczałt za trzeci kwartał oblicza się od sumy przychodów osiągniętych w lipcu, sierpniu i wrześniu i wpłaca się go do 20 października. Obliczanie ryczałtu narastająco jest błędne.

Warto dodać, że podstawę opodatkowania, jak i kwotę zryczałtowanego podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a kwoty wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Przykład

Podatnik prowadzi działalność gastronomiczną opodatkowaną 3% stawką ryczałtu.

W lipcu 2012 r. podatnik osiągnął przychód w wysokości 10.000 zł i opłacił składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,88 zł oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 254,55 zł (odliczeniu podlega kwota 219,19 zł).

W sierpniu 2012 r. podatnik osiągnął przychód w wysokości 15.000 zł i opłacił składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,88 zł oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 254,55 zł (odliczeniu podlega kwota 219,19 zł).

Ustalenie ryczałtu za lipiec 2012 r.

Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych 9.325 zł (10.000 zł - 674,88 zł = 9.325,12 zł).

Ryczałt po zaokrągleniu do pełnych złotych 61 zł [(9.325 zł x 3%) - 219,19 zł].

Ustalenie ryczałtu za sierpień 2012 r.

Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych 14.325 zł (15.000 zł - 674,88 zł = 14.325,12 zł).

Ryczałt po zaokrągleniu do pełnych złotych 211 zł [(14.325 zł x 3%) - 219,19 zł].

Rozliczanie składek ZUS

To, że podatek liczy się od przychodów za poszczególne miesiące, a nie od przychodów narastająco, nie oznacza, że w danym miesiącu odliczeniu podlegają tylko te składki ZUS, które zostały zapłacone w tym miesiącu, za który wylicza się podatek.

W danym miesiącu podatnik może odliczyć od przychodów i od podatku odpowiednio składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w tym miesiącu. Bez znaczenia czy są to składki bieżące, zaległe, czy opłacone z wyprzedzeniem.

Możliwe jest także odliczenie składek zapłaconych w poprzednich miesiącach danego roku, ale do tej pory nieodliczonych. Ma to miejsce, gdy przedsiębiorca w poprzednich miesiącach nie uzyskiwał przychodów, a tym samym nie odliczał opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne lub uzyskiwane przez niego przychody były zbyt niskie, by odliczyć pełne składki na ubezpieczenia społeczne. Podobnie jest z podatkiem i odliczaną od niego składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwróć uwagę!

Podatnik ma prawo odliczyć nie tylko składki ZUS zapłacone w danym miesiącu, ale także składki zapłacone w poprzednich miesiącach danego roku, jeżeli wcześniej nie miał możliwości ich odliczenia z powodu braku odpowiednio przychodu lub podatku.

 

Przykład

Podatnik w ramach działalności gospodarczej wykonuje roboty budowlane opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu.

Od lipca 2012 r. wykonywał usługę, którą zakończył 31 sierpnia 2012 r., co udokumentował fakturą wystawioną w tym samym dniu na kwotę 30.000 zł netto. W okresie tym podatnik nie uzyskał innych przychodów.

W lipcu 2012 r. podatnik opłacił składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,88 zł oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 254,55 zł (odliczeniu podlega kwota 219,19 zł). Składki ZUS w tych samych kwotach podatnik zapłacił w sierpniu 2012 r.

Ustalenie ryczałtu za sierpień 2012 r.

Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych 28.650 zł [30.000 zł - (674,88 zł x 2)].

Ryczałt po zaokrągleniu do pełnych złotych 1.137 zł [(28.650 zł x 5,5%) - (219,19 zł x 2)].

www.PodatekDochodowy.pl - Zryczałtowany podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60