podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016

Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja organu podatkowego

Przy rachunkowej metodzie ustalania różnic kursowych, różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, powstałe w wyniku płatności zobowiązań związanych z wytworzeniem środka trwałego, wpływają na jego wartość początkową.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-418/16/IZ)

Spółka zamierzała rozpocząć budowę hali produkcyjnej. Z wykonawcą inwestycji podpisano umowę, na podstawie której część kontraktu rozliczana miała być w walucie euro na podstawie wystawianych faktur. Zapłata za nie następować miała z rachunku walutowego. W wyniku rozliczenia płatności za transakcje inwestycyjne powstaną różnice kursowe na rozrachunkach (wynikające z zapłaty za faktury) oraz równocześnie od własnych środków na rachunku walutowym. Spółka korzysta, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, z rachunkowej metody ustalania różnic kursowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, związane z ich rozchodem, wpływać będą na wartość początkową środka trwałego?

Zdaniem spółki - nie, gdyż różnice te stanowią wynik na operacjach finansowych i powinny wpływać na bieżący wynik działalności spółki.

Innego zdania był organ podatkowy, który uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe i jednocześnie przypomniał, że zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy o PDOP, podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie:

1) art. 15a ustawy o PDOP (tj. metody podatkowej) albo

2) przepisów o rachunkowości.

Z regulacji ww. art. 9b ustawy o PDOP wynika, że z uwagi na zróżnicowanie ustalania różnic kursowych w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o PDOP (art. 15a) w sposób odmienny - w zależności od przyjętej przez podatnika metody ustalania różnic - kształtować się będzie wpływ tego ustalania na wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Zatem, przy wyborze metody określonej w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP (metody rachunkowej), zamieszczone w art. 16g ust. 5 tej ustawy sformułowanie o korekcie kosztu wytworzenia o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej należy interpretować z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w ustawie o rachunkowości.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt analizowanej sprawy organ podatkowy uznał, że skoro spółka dla celów CIT korzysta z rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, to w przypadku wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego, jego koszt wytworzenia powinien zostać skorygowany o naliczone, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości (tj. zgodnie z zawartymi w nich zasadami wyceny), do dnia oddania go do używania, różnice kursowe (tj. zrealizowane i niezrealizowane) związane z tym środkiem trwałym. Zdaniem organu, istnienie tego związku jest konieczne. Na wartość początkową środka trwałego mają bowiem wpływ nie jakiekolwiek różnice kursowe, ale tylko te, które powstają bezpośrednio na operacjach związanych z zapłatą ceny za "faktury inwestycyjne", dokonanych przed oddaniem nabytego lub wytworzonego środka trwałego do używania.

Jak stwierdził organ podatkowy:

"(...) na wartość początkową środka trwałego będą miały wpływ również naliczone zgodnie z zasadami wyceny bilansowej różnice kursowe (zrealizowane i niezrealizowane) od tzw. własnych środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku walutowym Spółki, które to różnice powstały bezpośrednio na operacjach przelewu tych środków w związku z zapłatą ceny za faktury inwestycyjne, dokonaną przed momentem oddania tego środka trwałego (inwestycji) do używania. (...)"


Od redakcji:

Zaznaczamy, że w przypadku różnic kursowych ustalanych według metody podatkowej podobnych wyjaśnień udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 23 października 2012 r. na zapytanie naszego Wydawnictwa. Stwierdzono tam:

"(...) W obowiązującym stanie prawnym na wartość początkową środków trwałych nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie mają (...) wpływ różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, które bezpośrednio powstają na operacjach związanych z zapłatą ceny za "faktury inwestycyjne", dokonanych przed oddaniem nabytego lub wytworzonego środka trwałego do używania (podkreśl. red.)."

www.PodatekDochodowy.pl - Różnice kursowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60