podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020

Opłata legalizacyjna urządzeń wodnych jako koszt uzyskania przychodów

Na podstawie art. 190 ustawy - Prawo wodne spółka otrzymała decyzję o zalegalizowaniu urządzenia wodnego. W związku z tym musiała uiścić opłatę legalizacyjną. Czy opłata ta stanowi koszt uzyskania przychodów, czy należy ją wyłączyć z kosztów, podobnie jak opłatę legalizacyjną samowoli budowlanej?

Opłata legalizacyjna za legalizację urządzeń wodnych płatna na podstawie art. 190 ustawy - Prawo wodne nie ma charakteru sankcyjnego i nie znajdują do niej zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 18 updop. Tym samym, jeżeli korzystanie z zalegalizowanego urządzenia wodnego pozostaje w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością, to opłata ta może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Dany wydatek podlega zatem uznaniu za koszt uzyskania przychodów wówczas, kiedy pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez podatnika działalnością i jeżeli istnieje związek pomiędzy faktem jego poniesienia a możliwością powstania (zwiększenia) przychodu bądź związek między jego poniesieniem a dążeniem do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Nie może to być także wydatek wymieniony w art. 16 ust. 1 updop.

Opłata legalizacyjna urządzenia wodnego

Jak wynika z art. 190 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. W takim przypadku organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, jeżeli lokalizacja tego urządzenia nie narusza:

1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

2) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym,

3) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy,

4) ustaleń programu ochrony wód morskich,

5) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

6) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

7) wymagań dotyczących ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z przepisów odrębnych,

oraz jest zgodna z uwarunkowaniami środowiskowymi, o których mowa w innych przepisach tej ustawy.

Jednocześnie wspomniany organ nakłada na właściciela obowiązek uiszczenia stałej opłaty legalizacyjnej, w kwocie wskazanej w ustawie. Opłatę taką właściciel urządzenia wodnego obowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o legalizacji urządzenia wodnego stała się ostateczna. Do opłaty takiej stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, czyli przepisy o zobowiązaniach podatkowych, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują w tym przypadku Wodom Polskim. Uiszczona przez właściciela opłata legalizacyjna stanowi przychód Wód Polskich (art. 190 ust. 11 ustawy - Prawo wodne).

Podkreślić należy, że żaden przepis ustawy - Prawo wodne nie wskazuje, aby opłata legalizacyjna urządzenia wodnego miała charakter karny (sankcyjny). Stąd, uwzględniając również fakt, że opłata ta stanowi przychód Wód Polskich, przyjąć należy, że ma ona charakter ryczałtowej opłaty za podjęte przez Wody Polskie czynności kontrolne i administracyjne prowadzące do wydania decyzji legalizacyjnej takiego urządzenia.

Opłata legalizacyjna urządzenia wodnego a opłata legalizacyjna samowoli budowlanej

W interpretacjach organów podatkowych utrwalony jest pogląd, że opłata legalizacyjna samowoli budowlanej, o której mowa w przepisach art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), w brzmieniu obowiązującym przed 18 września 2020 r., ma charakter "sankcyjny", a tym samym, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 18 updop nie może przez podatnika CIT zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Również wówczas, kiedy budowa lub budowla, której dotyczy ta opłata, związana jest z działalnością podatnika, z której dochody podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Tak wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 marca 2012 r., nr IPPB3/423-11/12-2/GJ oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 maja 2010 r., nr IBPBI/1/415-209/10/ZK.

Stanowisko to znajduje uzasadnienie w tym, że przepisy ustawy - Prawo budowlane wyraźnie w zakresie obowiązku zapłaty opłaty legalizacyjnej odwołują się do przepisów art. 59f ust. 1 tej ustawy (od 19 września 2020 r - do przepisów art. 59f i 59g tej ustawy), a więc do przepisów o karach nakładanych na inwestora obiektu budowlanego za nieprzestrzeganie przez niego obowiązujących regulacji. W ustawie - Prawo wodne analogicznego odwołania w zakresie opłaty legalizacyjnej urządzenia wodnego do przepisów o karach jednak nie ma. Ponadto zwrócić uwagę należy, że w przeciwieństwie do opłaty legalizacyjnej urządzenia wodnego wpływy z opłat legalizacyjnych samowoli budowlanej stanowią dochód budżetu państwa.

Mimo zatem użycia przez ustawodawcę w obu powołanych wcześniej aktach prawnych analogicznego wyrażenia "opłata legalizacyjna", różnice w tych regulacjach wskazują na zupełnie odmienny charakter tych opłat - opłaty legalizacyjnej urządzenia wodnego oraz opłaty legalizacyjnej samowoli budowlanej. Tak więc stosowanie analogii dotyczącej charakteru obu tych opłat legalizacyjnych, w kontekście możliwości ich zaliczenia do kosztów podatkowych, byłoby nieuzasadnione.

Opłata legalizacyjna urządzenia wodnego jako koszt podatkowy

Jak zauważyliśmy na wstępie, do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym zaliczeniu podlegają wydatki pozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez podatnika działalnością, o ile nie zostały wyłączone z kosztów treścią art. 16 ust. 1 updop. Jednocześnie, jak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 18 updop, do kosztów podatkowych nie podlegają zaliczeniu grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar. Podobne wyłączenie dotyczące opłat o charakterze sankcyjnym zawiera treść art. 16 ust. 1 pkt 19 updop. Zgodnie z nim nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu:

 • nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska,
   
 • niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwzględniając jednak omówiony charakter opłaty legalizacyjnej urządzenia wodnego, wynikający z przepisów ustawy - Prawo wodne, uznać - naszym zdaniem - należy, że żaden z obu przywołanych przepisów art. 16 ust. 1 updop oraz inny przepis ustawy o CIT, nie wyłącza takiej opłaty z kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli zatem korzystanie z zalegalizowanego urządzenia wodnego pozostaje w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością, z której dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to opłata ta może zostać przez nią zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

www.PodatekDochodowy.pl - Koszty podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.