podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016

Limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przysługujący w 2016 r.

Od początku nowego roku mali podatnicy uzyskują prawo do "nowego" limitu jednorazowej amortyzacji (por. art. 16k ust. 7-13 ustawy o PDOP oraz art. 22k ust. 7-13 ustawy o PDOF).

UWAGA! W 2016 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego w 2015 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 5.092.000 zł.

Przypomnijmy, iż jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W 2016 r. jest to kwota 212.000 zł.

Wskazniki i stawki
Wysokość limitów dostępna jest
w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Ustalając prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego należy również uwzględnić fakt, że jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

W myśl rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis, limit takiej pomocy dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200.000 euro w okresie trzech lat podatkowych, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, gdzie limit ten jest niższy i wynosi 100.000 euro (por. art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Tak więc uwzględnieniu podlega całkowita kwota pomocy de minimis przyznana w ciągu danego roku podatkowego oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych. Czyli ustalając prawo skorzystania z takiej pomocy w 2016 r., należy wziąć pod uwagę lata 2014-2016.

Do wartości pomocy de minimis nie zalicza się całej wartości dokonanych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Pomoc taką stanowi jedynie korzyść, jaką podatnik uzyskuje w związku ze zmniejszeniem podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym (w konsekwencji ze zmniejszeniem wysokości podatku) na skutek zastosowania preferencyjnych zasad amortyzacji, w porównaniu z wartością odpisu, jaki uzyskałby przy wybranej metodzie amortyzacji, jaką może zastosować zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym.

Przykład

Mały podatnik w grudniu 2015 r. zakupił urządzenie techniczne, wykorzystując cały limit jednorazowej amortyzacji przysługujący za 2015 r. W styczniu 2016 r. ten sam mały podatnik kupił maszynę produkcyjną za kwotę 150.000 zł i wykorzystując "nowy" limit jednorazowej amortyzacji przysługujący mu na 2016 r., w tym samym miesiącu (wraz z oddaniem do używania) dokonał jej jednorazowej amortyzacji. Zakładając, że w latach 2014-2016 podatnik nie przekroczy kwoty 200.000 euro pomocy de minimis, w 2016 r. pozostało mu do wykorzystania 62.000 zł (212.000 zł - 150.000 zł) limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Dodajmy, że prawo dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dotyczy również podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym roku jej prowadzenia.

www.PodatekDochodowy.pl - Środki trwałe i wartości niematerialne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60