podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017

Czy rolnik posiada status płatnika przy zatrudnieniu osoby fizycznej na podstawie umowy zlecenia?

Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne do wykonywania prac sezonowych na okres kilku miesięcy zatrudnia na umowę zlecenia osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Osoba ta ma miejsce zamieszkania w Polsce. Wynagrodzenie miesięczne zleceniobiorcy przekracza 200 zł. Kto powinien odprowadzić zaliczki na podatek od dochodów z takiej umowy - rolnik czy zleceniobiorca?

W zaprezentowanym przypadku na rolniku (zleceniodawcy) nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej umowy zlecenia. Obowiązki w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego na podstawie takiej umowy spoczywają na osobie, której rolnik zleci wykonywanie prac sezonowych.

Stosownie do art. 31 ustawy o pdof płatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane "zakładami pracy", które są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Z powyższej definicji wynika, że płatnikiem podatku dochodowego jest rolnik zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Natomiast statusu płatnika nie posiada rolnik (osoba fizyczna) zatrudniający na podstawie umowy zlecenia osobę fizyczną. Rolnik nie jest bowiem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. To powoduje, że jako zleceniodawca nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek od wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia, a także sporządzania na jego rzecz informacji podatkowych.


Zleceniodawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie jest płatnikiem podatku dochodowego.


W efekcie zleceniobiorca uzyskuje z tytułu zawartej umowy przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o pdof i to on ma obowiązek rozliczyć te przychody. Może tego dokonać po zakończeniu roku podatkowego. Wówczas w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym musi złożyć zeznanie PIT-36. W zeznaniu tym uzyskane ze zlecenia wynagrodzenie wykaże jako przychód z innych źródeł łącznie z pozostałymi przychodami (dochodami) podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej. Od sumy tych kwot powinien obliczyć podatek. W tym też terminie ma obowiązek wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek wynikający z zeznania.

Zleceniobiorca może także zdecydować się na dokonywanie rozliczeń podatkowych z tytułu zawartej z rolnikiem umowy zlecenia już w trakcie roku podatkowego. W takiej sytuacji na podstawie art. 44 ust. 1c-1f ustawy o pdof będzie dokonywał wpłat miesięcznych zaliczek na podatek od uzyskanych przychodów ze zlecenia. Wówczas zaliczka na podatek wyniesie 18% dochodu. Dochodem jest różnica między przychodem uzyskanym w danym miesiącu pomniejszonym o 20% koszty jego uzyskania określone w art. 22 ust. 9 pkt 6 ustawy o pdof. Zleceniobiorca może w zeznaniu rocznym rozliczyć koszty w wysokości faktycznie poniesionej w sytuacji, gdy jest w stanie udowodnić, że są one wyższe niż określone procentowo. Zaliczkę na podatek zleceniobiorca powinien wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyska dochód, a za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego. Decydując się na wpłatę zaliczek na podatek w ciągu roku, zleceniobiorca musi liczyć się z tym, że będzie miał obowiązek stosowania tej metody rozliczeń przez cały rok podatkowy. Ostatecznego rozliczenia przychodów (dochodów) z umowy zlecenia także dokona w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym na wskazanych wcześniej zasadach.

www.PodatekDochodowy.pl - Opodatkowanie umów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60