podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Opodatkowanie umów zlecenia w 2018 r.

Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a updof, gdy:

 • są uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
   
 • nie są przez zleceniobiorcę rozliczane w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opodatkowanie w 2018 r. umów zlecenia przebiega na takich samych zasadach jak w 2017 r. Zleceniodawcy nadal pobierają zryczałtowany podatek dochodowy albo zaliczkę na podatek.

1. Pobór zryczałtowanego podatku

Od przychodu z umowy zlecenia zawartej z osobą mającą w Polsce miejsce zamieszkania pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a updof, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł,
   
 • umowa została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

Zryczałtowany sposób opodatkowania ma zastosowanie, jeżeli kwota należności przysługująca zleceniobiorcy za wykonanie zleconych usług jest wprost określona w umowie zlecenia. Wskazanie w umowie sposobu wyliczenia tej kwoty, np. jako iloczyn stawki godzinowej i czasu pracy, czyli brak określenia w umowie kwoty należności powoduje, że należność ta nie może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Zryczałtowany podatek wynosi 18% przychodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez pomniejszania go o: 

 • koszty uzyskania przychodu oraz
   
 • składki na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto, podatku obliczonego w formie ryczałtu nie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pobrane przez płatnika składki zmniejszają kwotę wynagrodzenia wypłacanego zleceniobiorcy.

Poza obliczeniem podatku zleceniodawca (płatnik) ma określone obowiązki wobec urzędu skarbowego. Musi on:

 • przekazać pobrany zryczałtowany podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano - na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby,
   
 • przesłać do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do właściwego urzędu skarbowego deklarację PIT-8AR (w przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tym terminem - do dnia jej zaprzestania).

Zleceniobiorcom uzyskującym przychody z umów opodatkowanych ryczałtowo nie wystawia się jakichkolwiek imiennych informacji podatkowych.

Przykład

Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia na kwotę 200 zł z osobą, która nie jest jego pracownikiem. Zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wniósł również o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Obciążenia podatkowo-składkowe przedstawiają się następująco:

1) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 200,00 zł,
2) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę
200 zł x 13,71% 27,42 zł,
3) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
200 zł - 27,42 zł 172,58 zł,
4) składka na ubezpieczenie zdrowotne
172,58 zł x 9% 15,53 zł,
5) podstawa opodatkowania, po zaokrągleniu do pełnych złotych 200,00 zł,
6) zryczałtowany podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych złotych
200 zł x 18% 36,00 zł,
7) do wypłaty zleceniobiorcy
200 zł - (27,42 zł + 15,53 zł + 36 zł) 121,05 zł.

2. Obliczenie zaliczki na podatek

Zleceniodawca, który zawarł umowę zlecenia z osobą mającą w Polsce miejsce zamieszkania, obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek, gdy:

 • kwota wynikająca z umowy jest wyższa niż 200 zł lub
   
 • umowa zawarta została z pracownikiem płatnika lub
   
 • kwota należności nie jest wprost określona w umowie.

Spełnienie chociażby jednego z tych warunków powoduje, że umowa zlecenia nie jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym, lecz według zasad określonych w art. 41 updof. Zaliczkę na podatek pobiera się, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o: 

 • miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu; z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód, oraz
   
 • potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne,

najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, tj. 18% (na wniosek zleceniobiorcy płatnik może pobrać zaliczkę w wysokości 32%).

Obliczoną w ten sposób zaliczkę pomniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej ze środków podatnika (zmniejszenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

Zleceniodawca nie pobiera zaliczki na podatek, jeżeli posiada złożone przez podatnika (zleceniobiorcę) oświadczenie, z którego wynika, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej (art. 41 ust. 2 updof). Przychody te opodatkowuje wówczas zleceniobiorca będący przedsiębiorcą w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Pobraną zaliczkę na podatek zleceniobiorca musi wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrał - na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Ponadto obowiązany jest:

 • sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją: 
  • zleceniobiorcy - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym,
    
  • urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika - w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego - gdy składana jest w formie dokumentu pisemnego lub do końca lutego następnego roku - gdy przekazywana jest drogą elektroniczną (w razie wcześniejszego zaprzestania działalności - do dnia zaprzestania tej działalności),
 • przesłać do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT-4R (a w przypadku zaprzestania działalności przed tym terminem - do dnia jej zaprzestania).
Przykład

Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia na kwotę 5.000 zł z osobą niebędącą jego pracownikiem. Z tytułu zawartej umowy zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wniósł również o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Zleceniodawca (płatnik) dokonał następujących obliczeń:

1) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 zł,
2) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę
5.000 zł x 13,71%  685,50 zł,
3) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
5.000 zł - 685,50 zł 4.314,50 zł,
4) składka na ubezpieczenie zdrowotne
- 9% 388,31 zł,
- 7,75% 334,37 zł,
5) koszty uzyskania przychodów
(5.000 zł - 685,50 zł) x 20%  862,90 zł,
6) podstawa opodatkowania, po zaokrągleniu do pełnych złotych
5.000 zł - (862,90 zł + 685,50 zł) 3.452,00 zł,
7) zaliczka na podatek
3.452 zł x 18% 621,36 zł,
8) zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego,
po zaokrągleniu do pełnych złotych
621,36 zł - 334,37 zł 287,00 zł,
9) do wypłaty zleceniobiorcy
5.000 zł - (685,50 zł + 388,31 zł + 287 zł) 3.639,19 zł.

www.PodatekDochodowy.pl - Opodatkowanie umów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.