podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Podatek od umowy zlecenia zawartej z obywatelem Ukrainy

Nasza firma ze względu na potrzebę zwiększenia liczby pracowników postanowiła zatrudnić na umowę zlecenia obywatela Ukrainy. Osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej. Umowa zlecenia obejmie okres od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2017 r. W jaki sposób zleceniodawca powinien rozliczyć podatek dochodowy z tytułu zawartej w 2017 r. umowy zlecenia, jeśli zleceniobiorca będący obywatelem Ukrainy nie przedstawi nam certyfikatu rezydencji?

Sposób opodatkowania wynagrodzenia wypłaconego przez firmę z tytułu umowy zlecenia zawartej z obywatelem Ukrainy, który nie przedstawi certyfikatu rezydencji podatkowej, zależy od miejsca zamieszkania tej osoby.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o pdof osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Stosownie do art. 3 ust. 1a ustawy o pdof za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeżeli jednak osoba fizyczna nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Zasada ta wynika z art. 3 ust. 2a ustawy o pdof.

Do dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zalicza się m.in. dochody (przychody) z działalności wykonywanej osobiście, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof od takich przychodów podatek dochodowy pobiera się w formie ryczałtu, który wynosi 20% przychodu. Wskazany przepis stosuje się z zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Z tym że zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Ponieważ w omawianym przypadku obywatel Ukrainy nie przedłoży zleceniodawcy certyfikatu rezydencji, postanowienia stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie mają zastosowania. W takiej sytuacji zakładając, że obywatel Ukrainy nie posiada w Polsce centrum interesów życiowych, to czy podlega on ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu będzie zależało od faktu, czy przebywa on w Polsce dłużej, czy krócej niż 183 dni w roku podatkowym.

Okres 183 dni pobytu w Polsce obywatela Ukrainy będącego zleceniobiorcą Czytelnika należy liczyć dla lat kalendarzowych. Jeśli zleceniobiorca w 2017 r. będzie przebywał w Polsce tylko w okresie od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., to długość jego pobytu w Polsce w tym roku kalendarzowym nie przekroczy 183 dni. Wówczas od wypłaconego wynagrodzenia zleceniodawca pobierze na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu. Podatek ten podlega przekazaniu w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Oprócz tego zleceniodawca w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym będzie miał obowiązek przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-8AR. Natomiast w terminie do końca stycznia (albo do końca lutego, gdy informacja składana jest elektronicznie) roku następującego po roku podatkowym musi przesłać zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - informację IFT-1R. W razie zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminu dla złożenia IFT-1R, informację tę należy złożyć do dnia zaprzestania tej działalności.

Na pisemny wniosek zleceniobiorcy będzie także zobowiązany przesłać w terminie 14 dni zleceniobiorcy i ww. urzędowi skarbowemu informację IFT-1. Sporządzenie informacji IFT-1 na wniosek podatnika nie zwalnia płatnika z obowiązku sporządzenia informacji IFT-1R.


Druk deklaracji rocznej PIT-8AR oraz informacji IFT-1/IFT-1R dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatki dochodowe.

www.PodatekDochodowy.pl - Opodatkowanie umów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60