podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017

Podatek od dwóch umów zlecenia wypłaconych w tym samym miesiącu

Firma zawarła w październiku br. dwie umowy zlecenia z osobą fizyczną niebędącą jej pracownikiem (emerytem). W pierwszej z umów należność za wykonane zlecenie określono w kwocie 150 zł, natomiast w drugiej umowie wynagrodzenie wskazano w kwocie 400 zł. Obydwie należności zostaną wypłacone zleceniobiorcy na koniec października br. W jaki sposób należy je opodatkować?

Firma jako płatnik ma obowiązek opodatkować każdą z umów osobno. Od należności z pierwszej umowy zlecenia należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy. Natomiast od wynagrodzenia z drugiej umowy płatnik pobierze zaliczkę na podatek.

Przychody uzyskane na podstawie umowy zlecenia przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane od przedsiębiorcy, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o pdof). Dla takich przychodów przepisy ustawy o pdof przewidują dwa sposoby opodatkowania. Płatnik musi pobrać zaliczkę na podatek zgodnie z art. 41 ust. 1-1a ustawy o pdof bądź zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy).

Od należności z umowy zlecenia należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, gdy została ona zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, a kwota należności wynikająca z umowy nie przekracza 200 zł. Dla opodatkowania przychodów z umów zlecenia w formie ryczałtu przesłanki te muszą wystąpić łącznie. Gdy wymogi te nie zostaną spełnione, płatnik oblicza i pobiera zaliczkę na podatek.

Warunki opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym spełnia pierwsza z umów zlecenia. Dlatego w tym przypadku firma ma obowiązek pobrać podatek w formie ryczałtu w wysokości 18% uzyskanego przychodu. Przychód nie podlega pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów ani o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Z kolei obliczony podatek nie podlega pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Natomiast od należności z drugiej umowy zlecenia wynoszącej 400 zł firma pobierze zaliczkę na podatek. Zaliczka wyniesie 18% należności pomniejszonej o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy o pdof oraz potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. W myśl art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o pdof dla przychodów z umów zlecenia koszty uzyskania przychodów wynoszą 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Ustalona zaliczka na podatek podlega zmniejszeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy o pdof, pobranej ze środków podatnika przez płatnika w wysokości nie wyższej niż 7,75% podstawy jej wymiaru.

Przykład

Firma w październiku br. zawarła ze zleceniobiorcą (emerytem) niebędącym jej pracownikiem dwie umowy zlecenia. Wynagrodzenie w pierwszej z umów ustalono w kwocie 150 zł, a z drugiej w kwocie 400 zł. Obie należności zostaną wypłacone zleceniobiorcy w październiku br. Zleceniobiorca nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Umowy te stanowią dla niego jedyne źródło zarobkowania.

Obciążenia podatkowo-składkowe* należności z pierwszej z umów przedstawiają się następująco:

1) wynagrodzenie brutto 150,00 zł
2) składki społeczne (11,26%) 16,89 zł
3) podstawa wymiaru składki zdrowotnej 133,11 zł
4) składka zdrowotna 9% 11,98 zł
5) podstawa opodatkowania 150 zł
6) zryczałtowany podatek do wpłaty do US 27 zł
7) do wypłaty 94,13 zł

Obciążenia podatkowo-składkowe należności z drugiej umowy przedstawiają się następująco:

1) wynagrodzenie brutto 400,00 zł
2) składki społeczne (11,26%) 45,04 zł
3) podstawa wymiaru składki zdrowotnej 354,96 zł
4) składka zdrowotna 9% 31,95 zł
5) składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) 27,51 zł
6) koszty uzyskania przychodu 70,99 zł
7) podstawa opodatkowania 284 zł
8) zaliczka na podatek do wpłaty do US 24 zł
9) do wypłaty 299,01 zł
* Uwaga! W raportach ZUS sporządzanych za zleceniobiorcę za dany miesiąc kalendarzowy składki ubezpieczeniowe nalicza się od sumy przychodów uzyskanych w tym miesiącu.

www.PodatekDochodowy.pl - Opodatkowanie umów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60