podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Forma opodatkowania należności za wykonanie zlecenia, ustalonej według stawki godzinowej

Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną niebędącą jej pracownikiem oraz nieprowadzącą działalności gospodarczej. Umowa obejmuje okres od 25 maja do 31 sierpnia 2017 r. Odpłatność określono w niej w kwotowej stawce godzinowej (15 zł/godz.). W maju zleceniobiorca przepracował 10 godzin i w związku z tym uzyskał przychód w wysokości 150 zł. Natomiast w kolejnych miesiącach jego przychód ze zlecenia przekroczy miesięcznie 200 zł. Czy od należności za maj spółka jako płatnik PIT powinna pobrać podatek zryczałtowany, a od należności za kolejne miesiące zaliczkę na podatek? Na jakich formularzach powinna rozliczyć pobrany podatek? Należy dodać, że zleceniobiorca jest objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym i podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Nie ma podstaw prawnych do poboru podatku zryczałtowanego. Spółka obowiązana jest pobierać zaliczkę na podatek dochodowy.

Należności, o których mowa w treści pytania kwalifikowane są w ustawie o PIT do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a updof. Stosownie do tego przepisu za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie m.in. umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Zasada ta nie ma zastosowania do przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskiwanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Generalnie od należności z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a updof płatnik zobowiązany jest pobierać zaliczkę na podatek, chyba że kwota należności określona w umowie zlecenia nie przekracza 200 zł i osoba, z którą zawarto tę umowę nie jest jednocześnie pracownikiem płatnika. Wówczas płatnik ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy. Tak wynika z art. 30 ust. 1 pkt 5a updof.

Aby prawidłowo ocenić, w jakiej formie płatnik powinien pobrać podatek, należy przeanalizować treść powołanego art. 30 ust. 1 pkt 5a updof.

Zryczałtowany podatek jest pobierany, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

1) osoba, z którą zawarto umowę zlecenia nie jest pracownikiem płatnika i 

2) kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł.

Jak wynika z treści pytania, pierwsza z wymienionych przesłanek została spełniona. Niestety nie można tego powiedzieć o drugiej z nich. Umowa zlecenia nie określa wprost kwoty należności, a jedynie sposób jej wyliczenia. Dlatego nie ma podstaw prawnych do opodatkowania tych należności zryczałtowanym podatkiem. Płatnik powinien więc pobierać zaliczkę na podatek.

Zasady ustalania takiej zaliczki określa art. 41 ust. 1 updof. Podstawą jej obliczenia jest przychód pomniejszony o:

  • koszty jego uzyskania wynoszące 20% tego przychodu; koszty te ustala się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 4 updof),
     
  • potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

Należy jednak zaznaczyć, że w analizowanej sytuacji zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu (z treści pytania wynika, że objęty jest jedynie ubezpieczeniami obowiązkowymi), dlatego kwotę przychodu na potrzeby ustalenia podstawy opodatkowania oraz kosztów uzyskania pomniejszy jedynie o kwotę potrącanych składek emerytalno-rentowych.

Kalkulatory Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Od ustalonej kwoty dochodu płatnik zobowiązany jest pobierać zaliczkę na podatek według najniższej stawki określonej w obowiązującej skali podatkowej, tj. według 18% stawki podatku (chyba że stosownie do art. 41a updof zleceniobiorca wystąpi do płatnika z wnioskiem o pobieranie zaliczki według 32% stawki podatku).

Pobraną zaliczkę na podatek płatnik powinien przekazać w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1 updof).

Do tego samego urzędu skarbowego płatnik obowiązany jest przesłać roczną deklarację PIT-4R w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W razie zaprzestania przez płatnika działalności przed tym terminem, deklarację tę powinien złożyć do dnia zaprzestania tej działalności. Tak wynika z art. 42 ust. 1a updof.

Ponadto płatnik ma obowiązek przekazać zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania zleceniobiorcy imienną informację PIT-11 (art. 42 ust. 2 pkt 1 updof). Termin jej przekazania upływa:

  • z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym - gdy przekazywana jest do urzędu skarbowego drogą elektroniczną oraz zleceniobiorcy,
     
  • z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym - gdy składana jest do urzędu skarbowego w formie dokumentu pisemnego.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy płatnik zaprzestaje prowadzenia działalności przed upływem terminu dla złożenia PIT-11, wówczas informację tę powinien przekazać zleceniobiorcy oraz do urzędu skarbowego nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Przykład

Spółka z o.o. zawarła na okres dwóch miesięcy (maj-czerwiec 2017 r.) umowę zlecenia z osobą niebędącą jej pracownikiem. W umowie należność określono w stawce godzinowej (15 zł/godz.). W maju zleceniobiorca uzyskał przychód ze zlecenia w wysokości 150 zł, natomiast w czerwcu w kwocie 600 zł.

Zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Rozliczenie podatkowo-składkowe należności za poszczególne miesiące kształtuje się następująco:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota należności (zł)
w maju w czerwcu
1 Wynagrodzenie z umowy zlecenia 150,00 600,00
2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 150,00 600,00
3 Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 2 x 11,26%) 16,89 67,56
4 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 2 - wiersz 3) 133,11 532,44
5 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 4 x 9%) 11,98 47,92
6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 4 x 7,75%) 10,32 41,26
7 Koszty uzyskania przychodu [(wiersz 1 - wiersz 3) x 20%] 26,62 106,49
8 Podstawa opodatkowania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 1 - wiersz 7 - wiersz 3) 106,00 426,00
9 Zaliczka na podatek dochodowy (wiersz 8 x 18%) 19,08 76,68
10 Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 9 - wiersz 6) 9,00 35,00
11 Do wypłaty (wiersz 1 - wiersz 3 - wiersz 5 - wiersz 10) 112,13 449,52

www.PodatekDochodowy.pl - Opodatkowanie umów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60