podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 70 (902) z dnia 30.08.2012

Podatek od umowy o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem

Samodzielna umowa o dzieło nie stanowi dla wykonawcy dzieła tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Przy czym fakt, że przychody uzyskiwane z takiej umowy nie podlegają oskładkowaniu nie oznacza, że umowa taka nie podlega opodatkowaniu.


Bez ZUS-u

Wykonywanie umowy o dzieło na rzecz podmiotu niebędącego pracodawcą nie stanowi dla osoby wykonującej na jej podstawie pracę tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Nie jest również tytułem do ubezpieczeń dobrowolnych. Nie ma przy tym znaczenia czy osoba ta jest objęta tymi ubezpieczeniami z innego tytułu, czy też np. podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Okoliczność, że umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń nie zmienia faktu, że należność z tej umowy stanowi dla celów podatkowych przychód, który należy opodatkować.


Przychód do opodatkowania

Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od przedsiębiorcy, stanowią dla celów podatkowych przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof. Jak wskazałam wcześniej, przychód ten powstaje niezależnie od obowiązku w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Przedsiębiorcy dokonujący świadczeń na rzecz osoby wykonującej dzieło występują w roli płatnika obowiązanego do poboru zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku.

W sytuacji gdy umowa o dzieło jest zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, z poborem zryczałtowanego podatku będziemy mieli do czynienia, jeżeli kwota należności określona w umowie o dzieło jest równa lub niższa niż 200 zł (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof). Jeżeli natomiast:

 • kwota należności z umowy przekracza 200 zł lub
   
 • w umowie nie określono kwoty należności, a jedynie sposób jej wyliczenia,

wówczas należy obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.


Obliczenie ryczałtu

Jeżeli do umowy o dzieło ma zastosowanie zryczałtowany podatek dochodowy, to należy go pobrać w wysokości 18% uzyskanego przychodu. Co ważne, w myśl ogólnej zasady, przychodu tego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów i składki na ubezpieczenia społeczne (nawet jeżeli przychód stanowi podstawę wymiaru tych składek). Ponadto samego podatku nie zmniejsza się o kwotę pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Tak więc jeżeli umowa o dzieło opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym, to fakt, że nie stanowi ona podstawy wymiaru składek ZUS pozostaje bez znaczenia na gruncie poboru tego podatku. Nawet bowiem gdyby była oskładkowana, nie wpływałoby to na wysokość podatku.


Pobór zaliczki na podatek

W zakresie obliczania zaliczki na podatek dochodowy zastosowanie znajduje art. 41 ust. 1-1a ustawy o pdof. W myśl zasad określonych w tym przepisie zaliczki te oblicza się:

 • przy zastosowaniu najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej (czyli w 2012 r. 18%),
   
 • od przychodu pomniejszonego o:
   
  • miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy o pdof, tj. w wysokości 20% (lub 50% - jeżeli przedmiotem zawartej umowy jest czynność będąca przedmiotem prawa autorskiego) uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne oraz
    
  • potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

Następnie zaliczkę obliczoną we wskazany sposób zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej przez płatnika ze środków podatnika (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru).

Wskazane zasady stosuje się w pełnym zakresie pod warunkiem, że umowa o dzieło skutkuje obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Tymczasem umowa o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie powoduje takiego obowiązku. Przekłada się to na modyfikację zasad poboru zaliczki na podatek. Wówczas bowiem zaliczkę pobiera się od przychodu pomniejszonego wyłącznie o koszty uzyskania przychodów. Natomiast zaliczki nie zmniejsza się o składkę zdrowotną (ona bowiem nie występuje).

Przykład

Pan Adam, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, zawarł z panem Kazimierzem umowę o dzieło (nie jest on pracownikiem pana Adama). Zawarta z nim umowa o dzieło nie podlega składkom ZUS.

I przypadek - umowa przewiduje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 200 zł (pobór zryczałtowanego podatku)

Płatnik dokonał wyliczenia kwoty do wypłaty w następujący sposób:

 • przychód: 200 zł,
   
 • zryczałtowany podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych złotych: (200 zł × 18%) = 36 zł,
   
 • do wypłaty: (200 zł - 36 zł) = 164 zł.

II przypadek - umowa przewiduje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 300 zł (pobór zaliczki na podatek)

Płatnik dokonał wyliczenia kwoty do wypłaty w następujący sposób:

 • przychód: 300 zł,
   
 • koszty uzyskania przychodów: (300 zł × 20%) = 60 zł,
   
 • podstawa opodatkowania: (300 zł - 60 zł) = 240 zł,
   
 • zaliczka na podatek dochodowy: (240 zł × 18%) = 43,20 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych: 43 zł,
   
 • do wypłaty: (300 zł - 43 zł) = 257 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

www.PodatekDochodowy.pl - Opodatkowanie umów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60