podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (595) z dnia 1.10.2023

Kiedy mamy do czynienia z wydatkami na reprezentację?

Wydatkowanie firmowych środków z myślą o integracji personelu, zapewnieniu optymalnych warunków pracy, dobrej współpracy z partnerami biznesowymi, każdorazowo podlega szczegółowej analizie pod kątem podatkowego charakteru takich wydatków. Wynika to z faktu, że mogą się one mieścić w kategorii kosztów reprezentacji wykluczonych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 updof i art. 16 ust. 1 pkt 28 updop z kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do tych przepisów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Przypominamy, że zgodnie z wypracowanym stanowiskiem fiskusa i judykatury, celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami (klientami).

Pomimo że bogata baza interpretacji podatkowych, a także liczne wyroki sądów administracyjnych wydane na ten temat pozwalają na sformułowanie ogólnych wniosków umożliwiających dokonanie oceny, kiedy mamy do czynienia z reprezentacją (a kiedy nie), podatnicy wciąż występują o interpretacje indywidualne, chcąc upewnić się, czy w zaistniałym u nich stanie faktycznymi postępują prawidłowo.

1. Spotkania integracyjne

Spółka w celu m.in. zbudowania relacji zespołowych oraz poprawy atmosfery pracy (co ma się przekładać na zwiększenie jakości oraz wydajności pracy) organizuje różnego rodzaju spotkania integracyjne, w których uczestniczą pracownicy oraz współpracownicy (osoby zatrudnione na umowę zlecenia oraz umowę o współpracę, tzw. B2B). Przedsięwzięcia integracyjne polegają przykładowo na wspólnych warsztatach kulinarnych, wyjściu do restauracji, na kręgle, do escape room itp. Wydatki na organizację tych spotkań są pokrywane przez spółkę ze środków obrotowych. Obejmują one m.in. koszty jedzenia, napojów oraz organizacji danej aktywności. Są dokumentowane fakturami. Spółka każdorazowo analizuje te wydatki i wyłącza z nich do celów podatkowych koszty alkoholu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 sierpnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.311.2023.3.KM odnosząc się do pytania spółki o możliwość zakwalifikowania wymienionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej współpracowników, stwierdził, że wymienione wydatki w zakresie, w jakim dotyczą współpracowników, nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, gdyż z tymi osobami łączą spółkę więzi biznesowe. Równorzędność i niezależność podmiotów stwarza warunki do przyjęcia założenia, że jeden podmiot chce wykreować swój pozytywny wizerunek względem drugiego. Wydatki w tej części noszą więc znamiona reprezentacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop mającej na celu stworzenie korzystnego wizerunku firmy, uwypuklenie jej zasobności i profesjonalizmu. Tym samym nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Podobnej argumentacji użył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 sierpnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.183.2019.13.DP. W rozpatrywanej sprawie spółka zamierzała organizować spotkania szkoleniowo-integracyjne dla swoich podwykonawców i zleceniobiorców, którzy są kluczowymi partnerami biznesowymi spółki.

Organ podatkowy zanegował możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów kosztów spotkań w części poświęconej celom integracyjnym. W ocenie organu wydatki w tej części w jakiej dotyczą spotkań o charakterze integracyjnym, stanowią wydatki na reprezentację, ponieważ ich głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku przedsiębiorcy wobec osób trzecich, niebędących pracownikami spółki. Takie wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

2. Jubileusz firmy

Firma organizowała uroczystość z okazji jubileuszu jej istnienia. W związku z wątpliwościami dotyczącymi rozliczenia kosztów takiej imprezy zapytała organ podatkowy, czy wydatki na organizację jubileuszu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeśli w wydarzeniu tym wezmą udział nie tylko pracownicy, ale także przedstawiciele hurtowni. Impreza będzie się składać z dwóch części, tj. uroczystej konferencji (część I) oraz bankietu (część II).

Wątpliwości powstały na gruncie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, który wyłącza z kosztów podatkowych wydatki na reprezentację.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 sierpnia 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.171.2023.3.KK ustosunkowując się do tego problemu, w pierwszej kolejności zwrócił uwagę, że jakkolwiek "reprezentacja" stanowi działanie skierowane do innych podmiotów niż pracownicy, to nie oznacza to, że każdy wydatek na pracownika musi zawsze stanowić koszt uzyskania przychodów.

Wykluczenie tego rodzaju wydatków na rzecz pracowników z zakresu normy art. 16 ust. 1 pkt 28 updop oznacza tylko tyle, że wydatek taki podlegać będzie ocenie na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Jeśli charakter spotkania uwzględnia budowanie pozytywnych relacji między samymi pracownikami lub między pracodawcą a pracownikami w sposób mogący faktycznie przyczynić się do zwiększenia przychodów podatnika, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła jego przychodów, to wydatek taki można uznać za koszt uzyskania przychodów. Podatnik powinien jednak zadbać o jego należyte udokumentowanie.

Odnosząc się natomiast do wydatków, jakie zostaną poniesione na organizację uroczystej konferencji oraz bankietu, w części dotyczącej kontrahentów spółki (przedstawicieli hurtowni), organ podatkowy uznał, że nie będą mogły one stanowić kosztów uzyskania przychodów spółki.

Poprzez organizację jubileuszu spółka będzie kreować swój własny wizerunek, tworzyć wśród kontrahentów wrażenie podmiotu profesjonalnego, partnera biznesowego godnego zaufania, jednym słowem będzie kształtować prestiż i pozytywne postrzeganie firmy w kontaktach zewnętrznych. Tym samym, wymienione wydatki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o czym stanowi wyraźnie treść art. 16 ust. 1 pkt 28 updop.

3. Szkolenie połączone z integracją, prezenty dla partnerów biznesowych

Spółka organizuje spotkania, w których biorą udział pracownicy oraz partnerzy biznesowi. W ramach spotkań odbywają się szkolenia, które są urozmaicane wspólnym lunchem lub kolacją, wyjściem na biletowane wydarzenie kulturalne czy sportowe, na strzelnicę, kręgle, gokarty. Poza tym rozdaje partnerom biznesowym prezenty w postaci biletów na wydarzenia m.in. kulturalne, uznając że w ten sposób się reklamuje.

W zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na takie aktywności stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.118.2023.2.MK. Uznał, że wydatki na wspólny lunch lub kolację (wspólny posiłek) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Dotyczy to zarówno:

 • pracowników, gdyż ich udział w spotkaniu sprzyja integracji, jak i
 • partnerów biznesowych, gdyż zapewnienie posiłku/ugoszczenie należy postrzegać przez pryzmat dobrych zwyczajów biznesowych.

Podobnie, wydatki na wspólne wyjście na biletowane wydarzenie kulturalne czy sportowe, wspólne wyjście na strzelnicę, kręgle, gokarty, lot szybowcem mogą stanowić koszty uzyskania przychodu jednak wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczą zatrudnionych pracowników. To pracodawca organizuje pracę pracownikom i ma prawo w różny sposób ich do niej motywować. Może to być system zachęt finansowych, czy też organizowanie różnego rodzaju imprez, pracownicy czując się w ten sposób docenieni, lepiej i efektywniej pracują.

Natomiast wydatki ponoszone przez spółkę na wspólne wyjścia na biletowane wydarzenia kulturalne czy sportowe, na strzelnicę, kręgle, gokarty, w zakresie jakim dotyczą partnerów biznesowych, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów spółki, ponieważ zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, jako koszty reprezentacji. Charakter tych wydatków jest bowiem związany z kreowaniem określonego wizerunku firmy na zewnątrz.

Z kolei odnosząc się do kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jako kosztów reklamy wydatków ponoszonych na zakup biletów na wydarzenie kulturalne, które są wręczane partnerom biznesowym w formie prezentów, co jest sytuacją sporadyczną, wyjątkową i jest związane z podziękowaniem za współpracę i budowanie dobrej opinii o spółce, organ podatkowy uznał, że wydatki te spełniają przesłankę kosztów reprezentacji. Służą budowaniu relacji z wymienionymi partnerami i jednocześnie podniesieniu prestiżu spółki, wywołaniu jak najlepszego wrażenia, jak również w sposób pośredni promują oraz kreują pozytywny wizerunek spółki, tym samym mieszczą się w katalogu wydatków nieuznawanych przez ustawodawcę za koszty uzyskania przychodów. Wydatki na zakup biletów mogłyby zostać zaliczone do kosztów reklamy tylko wówczas, gdyby były rozdawane masowo, tzn. przekazywane w taki sposób, by każdy zainteresowany podmiot miał możliwość ich otrzymania. Istota reklamy wiąże się bowiem z zamiarem dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. W przypadku zaś przekazywania biletów na wydarzenie kulturalne ograniczonej grupie podmiotów, zwłaszcza partnerom biznesowym, wydatki na ich zakup należy powiązać z kosztami reprezentacji wykluczonymi z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop.

www.PodatekDochodowy.pl - Reprezentacja i reklama:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.ReprezentacjaiReklama.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.