podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Serwis Podatkowy nr 11 (251) z dnia 10.11.2016

Zakup artykułów spożywczych i posiłków na potrzeby posiedzeń zarządu i narad spółki

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lipca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-433/16/TS)

"(...) Spółka w ramach obsługi tzw. sekretariatu dokonuje szeregu wydatków na artykuły spożywcze, w tym m.in. na kawę, herbatę, mleko, cukier, bezalkoholowe napoje (woda mineralna, soki, napoje gazowane etc.), słodycze (paluszki, ciastka, ciasta etc.), owoce, zimne przekąski (kanapki etc.). W niektórych sytuacjach, np. w czasie trwania wielogodzinnych spotkań, Spółka zamawia zimne i ciepłe posiłki (...). Udostępnienie artykułów spożywczych w trakcie ww. spotkań ma przede wszystkim na celu zwiększenie komfortu osób w nich uczestniczących poprzez stworzenie przyjaznego środowiska pracy, mając jednocześnie na celu zagwarantowanie efektywnej pracy. W związku ze skalą działalności prowadzoną przez Spółkę, istnieje potrzeba stałej wymiany informacji i transferu wiedzy pomiędzy członkami Zarządu Spółki i jej pracownikami.

W czasie posiedzeń Zarządu omawiane są założenia, cele oraz inne sprawy istotne z punktu widzenia bieżącej oraz przyszłej działalności Spółki. (...) Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Zarządu i trwają po kilka godzin, a niekiedy są przeciągane do późnych godzin wieczornych. Tym samym, podanie na obradach Zarządu kawy, herbaty, soków, ciastek, czy też drobnego poczęstunku, nie ma charakteru wystawnego, ani też nie polega na wyżywieniu członków Zarządu. Wydatki te ponoszone są zatem w związku ze spotkaniami mającymi charakter roboczy, których celem jest usprawnienie obrad Zarządu.

(...) Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na nabycie artykułów spożywczych oraz usług cateringowych zużywanych w trakcie posiedzeń Zarządu Spółki i narad pracowniczych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (...)

(...) Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na nabycie artykułów spożywczych oraz usług cateringowych zużywanych w trakcie posiedzeń Zarządu Spółki i narad pracowniczych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na gruncie updop (podkreśl. red.).

(...) Należy uznać za utrwaloną praktykę w procesie kwalifikacji wydatku poniesionego przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, w której możliwość takiej kwalifikacji uzależniona jest od spełnienia następujących warunków:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
   
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
   
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
   
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
   
 • został właściwie udokumentowany,
   
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W opinii Spółki, przedstawiony stan faktyczny wypełnia wszystkie ww. warunki. Nie ulega przede wszystkim jakiejkolwiek wątpliwości, że to Spółka ponosi ekonomiczny ciężar funkcjonowania sekretariatu, zaś koszty nabycia artykułów spożywczych zużywanych w trakcie posiedzeń Zarządu i narad pracowniczych, nie zostaną Wnioskodawcy w jakikolwiek sposób zwrócone. Spółka również w odpowiedni sposób dokumentuje poniesione wydatki, zgodnie z regulacją zawartą w art. 9 ust. 1 updop.

Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na funkcjonowanie sekretariatu pozostają natomiast w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przez niego przychodami. Celem poniesionych wydatków jest zbudowanie pożądanej przez Spółkę atmosfery wśród członków Zarządu oraz pracowników, skutkującej zwiększeniem efektywności wymiany informacji i usprawnienia transferu wiedzy, mającej wpływ na wynik finansowy Spółki i osiągany przez nią przychód. Należy stwierdzić, że decyzje podejmowane w trakcie posiedzeń Zarządu są decyzjami najwyższej rangi, gdyż kreują politykę firmy, wyznaczają kierunki bieżącej działalności Spółki. Natomiast, spotkania pracownicze gwarantują realizację zadań Spółki w każdym etapie na najwyższym poziomie. Trudno sobie również wyobrazić funkcjonowanie jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego w dzisiejszych realiach gospodarczych bez narad czy spotkań.

W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, że ponoszenie wydatków na nabycie artykułów spożywczych zużywanych przez sekretariat jest celowe w aspekcie osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (podkreśl. red.). Zważyć przy tym należy, że ustawodawca posługując się zwrotem "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu", nie posługuje się sformułowaniem "skutek". Takie sformułowanie ma istotne znaczenie przy rozpatrywaniu pojęcia kosztów, albowiem czym innym jest "cel" działania, a czym innym "skutek" będący następstwem podjętych działań. Przez sformułowanie "w celu" należy zatem rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu). Dążenie podatnika ma przymiot "celowości", jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód).

Biorąc pod uwagę rangę decyzji podejmowanych w ww. spotkaniach oraz ich wpływ na funkcjonowanie Spółki, a tym samym osiągany przez nią przychód, należy stwierdzić, że związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nabyciem artykułów spożywczych i usług cateringowych przeznaczonych dla Zarządu i pracowników Spółki a celami biznesowym, którym mają służyć te wydatki jest łatwo zauważalny.

Ponoszone wydatki na nabycie artykułów spożywczych pozostają również w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, jako wydatki służące zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Spółki, czyli wydatki służące zabezpieczeniu źródła przychodów Spółki, mające charakter ogólnego kosztu działalności.

(...) Zdaniem Spółki, przedmiotowe wydatki nie podlegają wyłączeniu w związku z art. 16 ust. 1 updop, stanowiącym katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, w szczególności nie stanowią one wydatków na cele reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Wydatki na artykuły spożywcze, w tym m.in. na kawę, herbatę, mleko, cukier, bezalkoholowe napoje (woda mineralna, soki), słodycze, owoce, mają charakter zwyczajowo przyjętych poczęstunków należących do powszechnie obowiązujących kanonów kultury biznesowej, a tym samym nie możliwe jest uznanie ich za okazałe, wystawne, wytworne, przekraczające zwyczajowo przyjęte standardy.

(...) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. (...)"

www.PodatekDochodowy.pl - Reprezentacja i reklama:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.ReprezentacjaiReklama.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60