podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024

Zagraniczne dochody i różne metody opodatkowania

Gdy miejscem zamieszkania danej osoby jest Polska, to jest ona objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. To z kolei oznacza, że ze swoich zagranicznych dochodów rozlicza się z fiskusem w Polsce, stosując do nich odpowiednio jedną z dwóch metod zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Poszukiwanie lepiej płatnych zajęć zarobkowych oraz duża swoboda w przemieszczaniu się przyczyniają się do tego, że coraz więcej osób w jednym roku podatkowym uzyskuje dochody z pracy za granicą opodatkowane według obydwu metod. Dla wielu z nich prawidłowe ich opodatkowanie w rocznych zeznaniach PIT jest problematyczne.

Metody, czyli progresja i odliczenie proporcjonalne

Zagraniczne dochody rozliczane w celu unikania podwójnego opodatkowania według metody wyłączenia z progresją są w Polsce zwolnione od podatku. To jednak nie oznacza, że pomija się je w ogóle w rocznym PIT. Wpływają one na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w kraju. Biorą one bowiem udział w ustaleniu stopy procentowej, według której będzie obliczony podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce. Metoda ta dotyczy dochodów osiągniętych w 2023 r. m.in. w: Niemczech, Francji, Hiszpanii, Łotwie, Szwecji. Albanii, Chinach, Chorwacji, w Czechach, Indonezji, Kuwejcie, RPA, Rumunii, Tunezji, Turcji, Ukrainie, na Cyprze i we Włoszech.

Jeżeli natomiast podatnik będący osobą fizyczną do opodatkowania zagranicznych dochodów stosuje metodę odliczenia proporcjonalnego, to jego dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Polsce. Przy tej metodzie odlicza on od należnego podatku w kraju podatek zapłacony za granicą, jednak nie zawsze w całości. Odliczenie to jest limitowane - można go dokonać jedynie do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód osiągnięty za granicą. Gdy do opodatkowania zagranicznych dochodów ma zastosowanie ta metoda, to obowiązek rozliczenia dochodów zagranicznych w rocznym zeznaniu istnieje zawsze, bez względu na to, czy oprócz dochodów zagranicznych podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w kraju według skali podatkowej. Metoda ta dotyczy dochodów osiągniętych w 2023 r. m.in. w: Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandii, Słowenii, Austrii, Norwegii, Danii, Estonii, Grecji, Finlandii, Izraelu, Japonii, Kazachstanie, Litwie, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji i Stanach Zjednoczonych.

Żeby zastosować właściwą metodę unikania podwójnego opodatkowania, należy sprawdzić, którą ze wskazanych metod przewidują postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem, w którym dana osoba osiągnęła dochody zagraniczne. Takie umowy Polska zawarła m.in. ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarzącego (z wyjątkiem Liechtensteinu). Następnie podatnik musi ustalić, czy nie doszło do zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania w związku z przystąpieniem przez Polskę do tzw. Konwencji MLI, na podstawie której zmiany nastąpiły w wielu umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez nasze państwo.

Z kolei w sytuacji, gdy dochód podatnika został uzyskany i opodatkowany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, rozliczając taki dochód, należy zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia (art. 27 ust. 9a ustawy o pdof).

Dla kogo ulga abolicyjna?

Instytucję ulgi abolicyjnej ustawodawca przewidział zasadniczo dla osób, które z dochodów zagranicznych rozliczają się z fiskusem według metody odliczenia proporcjonalnego. Jednak dla większości podatników do niej uprawnionych jest ona objęta limitowaniem - jej wysokość nie może przekroczyć kwoty 1.360 zł (art. 27g ust. 2 ustawy o pdof). Prawo do rozliczenia zagranicznych dochodów z uwzględnieniem ulgi abolicyjnej w nielimitowanej wysokości mają wyłącznie podatnicy osiągający zagraniczne dochody poza terytorium lądowym państw, w ramach niektórych zawodów, takich jak np.: marynarze, stewardesy lub piloci. W artykule skupimy się jednak na osobach korzystających z ulgi w limitowanej wysokości.

Prawo do korzystania z ulgi abolicyjnej jest ograniczone. Stosować ją mogą bowiem tylko polscy rezydenci podatkowi i to wyłącznie w odniesieniu do dochodów osiąganych:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof),
 • z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o pdof),
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 ustawy o pdof),
 • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

W związku ze wskazanymi ograniczeniami osoby, które z Polski wyemigrowały za granicę i tam regulują swoje podatki, w Polsce płacąc podatek np. od prywatnego najmu pozostawionego w kraju mieszkania, nie mogą z ulgi abolicyjnej skorzystać, podobnie jak osoby osiągające dochody z zagranicznych dywidend, z emerytur i rent. Omawiane odliczenie nie dotyczy także podatników, których dochody ze źródeł objętych ulgą abolicyjną pochodzą z tzw. rajów podatkowych.

Podatnicy korzystający z opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub podatkiem liniowym przysługującą im ulgę abolicyjną wykazują w zeznaniu rocznym sporządzanym na formularzu: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L lub PIT-36LS, do którego dołączają załącznik PIT/ZG oraz PIT/O. Z kolei podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym wykazują ulgę na formularzu PIT-28 lub PIT-28S i dołączają do niego formularz PIT/O.

2 w 1, czyli różne metody w rocznym PIT

Już na wstępie zasygnalizowaliśmy, że osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce w ciągu roku coraz częściej osiągają dochody w krajach, w umowach z którymi obowiązują różne metody unikania podwójnego opodatkowania. Osoba, która takie dochody uzyska, swoje roczne zeznanie PIT sporządza, uwzględniając obie metody. Może przy tym skorzystać z ulgi abolicyjnej. W przykładzie prezentujemy sposób takiego rozliczenia.

Przykład

Pani Marta jest polskim rezydentem podatkowym osiągającym od wielu lat wyłącznie dochody z pracy. Jako polski rezydent wszystkie uzyskiwane przez siebie dochody zobowiązana jest opodatkować w Polsce.

W 2023 r. uzyskała z pracy dochód w łącznej kwocie 175.000 zł, z tego z pracy w Polsce - 41.000 zł, z pracy w Holandii - 62.000 zł i z pracy we Francji - 72.000 zł. W Holandii od uzyskanych tam dochodów zapłaciła podatek stanowiący równowartość 6.900 zł, a od polskich wynagrodzeń pracodawca pobrał zaliczkę w wysokości 4.720 zł oraz składki ZUS w kwocie 5.985 zł (wszystkie kwoty przyjęto wyłącznie na potrzeby przykładu). Dla uproszczenia przyjmujemy, że wskazane kwoty dochodów zagranicznych stanowią dochody już po pomniejszeniu o 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof, a kwoty zarobków z każdego kraju zostały także pomniejszone o tzw. zryczałtowane koszty pracownicze.

Do dochodów uzyskanych za granicą, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy zastosować odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania. Do dochodów osiągniętych przez Panią Martę we Francji należy zastosować metodę wyłączenia z progresją, natomiast do dochodów uzyskanych w Holandii - metodę proporcjonalnego odliczenia.

Na potrzeby obliczenia należnego podatku za 2023 r. pani Marta powinna zsumować dochód polski i holenderski i do sumy tych dochodów zastosować stopę procentową uwzględniającą dochód francuski. Dodatkowo będzie ona uprawniona do skorzystania z ulgi abolicyjnej w ramach ustawowego limitu 1.360 zł.


Wyliczenie należnego podatku

1. Podstawa opodatkowania  97.015 zł
Wyznacza ją suma dochodu polskiego i holenderskiego pomniejszona o składki polskich ubezpieczeń społecznych, tj.: 41.000 zł + 62.000 zł - 5.985 zł.
2. Wyliczenie stopy procentowej
- łączny dochód z pracy (opodatkowany + zwolniony): 97.015 zł + 72.000 zł  169.015 zł
- podatek według skali: 10.800 zł + (169.015 zł - 120.000 zł) × 32%  26.484.80 zł
- stopa procentowa: [(26.484,80 zł : 169.015 zł) × 100]: 15,67%
3. Do dochodu podlegającego opodatkowaniu należy zastosować wyliczoną stopę procentową (97.015 zł × 15,67%) 15.202,25 zł.
4. Uwzględnienie podatku zapłaconego w Holandii

Od obliczonego podatku odejmujemy podatek zapłacony za granicą (w Holandii): 6.900 zł. Odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód holenderski w dochodzie podlegającym opodatkowaniu.

Dochód podlegający opodatkowaniu (polski + holenderski) to kwota 97.015 zł, z czego dochód holenderski stanowi 63,91% [(62.000 zł : 97.015 zł) × 100%]. Zatem limit odliczenia zagranicznego podatku wyznacza kwota 9.715,76 zł (tj. 15.202,25 zł × 63,91%). Ponieważ podatek zapłacony przez panią Martę w Holandii wyniósł 6.900 zł, to podlega on odliczeniu od podatku w pełnej wysokości. W efekcie podatek po pomniejszeniu o podatek zapłacony za granicą wyniesie po zaokrągleniu 8.302 zł (tj. 15.202,25 zł - 6.900 zł).

5. Ulga abolicyjna

Z uwagi na uzyskanie w 2023 r. dochodów z Holandii, do opodatkowania których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, pani Marta jest uprawniona do skorzystania w rocznym PIT za 2023 r. z ulgi abolicyjnej, której wysokość nie może jednak przekroczyć kwoty 1.360 zł.

Kwotę ulgi oblicza się jako różnicę między podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego i przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

U pani Marty podatek przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia to kwota podatku wyliczona w punkcie 4, czyli 8.302 zł. Natomiast wyliczenie podatku przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją przedstawia się następująco:

- dochód polski: 41.000 zł - 5.985 zł (składki ZUS)  35.015 zł
- dochód zagraniczny łącznie (holenderski + francuski): 62.000 zł + 72.000 zł 134.000 zł
- stopa procentowa podatku dla łącznego dochodu:  15,67%
- podatek od dochodu polskiego przy zastosowaniu stopy: 35.015 zł × 15,67%  5.487 zł
- wyliczona ulga abolicyjna (8.302 zł - 5.487 zł)  2.815 zł
- ulga abolicyjna możliwa do odliczenia: 1.360 zł
6. Podatek należny po uwzględnieniu ulgi: (8.302 zł - 1.360 zł)  6.942 zł
7. Zaliczka na pdof zapłacona od krajowych dochodów  4.720 zł
8. Kwota do zapłaty z zeznania PIT-36  2.222 zł
(przy założeniu, że oprócz ulgi abolicyjnej pani Marta nie korzysta z żadnych innych ulg i zwolnień).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.)

www.PodatekDochodowy.pl - Dochody zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.