podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Co należy wiedzieć o podatku u źródła?

Podatek u źródła to podatek pobierany w przypadku płatności dokonywanych przy transakcjach międzynarodowych. Podatnikiem jest podmiot otrzymujący wypłatę (np. z tytułu usług, licencji, odsetek), jednak do obliczenia, poboru i zapłaty podatku do urzędu skarbowego jest obowiązany podmiot dokonujący wypłaty, określany jako płatnik podatku.

Kiedy występuje podatek u źródła przy transakcjach z podmiotami zagranicznymi?

W stosunku do niektórych dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (podmioty zagraniczne) ustawodawca wprowadził obowiązek poboru podatku dochodowego przez płatnika, tj. przez podmiot krajowy dokonujący wypłaty należności podmiotowi zagranicznemu (art. 41 ust. 4 w związku z ust. 1 updof i art. 26 ust. 1 updop). Obowiązek ten, co do zasady, wystąpi wtedy, gdy polski rezydent:

 • dokonuje wypłaty wynagrodzenia na rzecz zagranicznego podmiotu,
   
 • wynagrodzenie to dotyczy przychodów wskazanych m.in. w art. 29 ust. 1 updof oraz art. 21 ust. 1 updop,
   
 • przychody te zostały osiągnięte na terytorium Polski.

Stosownie do art. 29 ust. 1 updof oraz art. 21 ust. 1 updop, przychody uzyskane przez nierezydentów na terenie Polski - w zależności od rodzaju transakcji - wymagają pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego wynoszącego 20% lub 10% kwoty przychodu. Katalog przychodów wymieniony w tych przepisach jest dość szeroki. Wśród przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce wymienione zostały m.in. przychody:

 • z odsetek,
   
 • z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,
   
 • z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
   
 • za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
   
 • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
   
 • uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

W przypadku jednak, gdy płatność mieści się w katalogu zawartym w art. 29 ust. 1 updof oraz art. 21 ust. 1 updop, należy sprawdzić, czy istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem rezydencji odbiorcy płatności. Jeśli umowa taka nie została zawarta, występuje obowiązek potrącenia podatku u źródła. Pobrać podatek trzeba też, w przypadku gdy jednostka wypłacająca należność nie posiada ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej podmiotu zagranicznego. Certyfikat rezydencji podatkowej pozwala obniżyć ten podatek do wysokości wynikającej z umowy międzynarodowej, albo nie pobrać podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ponadto podatek u źródła dotyczy także dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 6 updof oraz art. 22 ust. 1 updop). Szerzej na temat poboru podatku u źródła od wypłacanej dywidendy można przeczytać w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 8 z 2017 r., w artykule pt. "Obowiązki obciążające spółkę dokonującą wypłaty dywidendy".

Obowiązki podmiotu wypłacającego należności za granicę

Obowiązki płatnika przy wypłacie dywidendy, odsetek, należności licencyjnej lub świadczenia za usługi niematerialne osobie fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w Polsce
obowiązki płatnika termin spełnienia obowiązków
przekazać kwoty pobranego podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego według swojego miejsca zamieszkania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby  do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany
przesłać określonemu wcześniej urzędowi skarbowemu deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem stycznia - do dnia zaprzestania tej działalności
przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informację IFT-1R*) 
- do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, gdy informacja przekazywana jest urzędowi skarbowemu drogą elektroniczną lub podatnikowi,
- do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, gdy informacja składana jest urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego,
- do dnia zaprzestania działalności, w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu dla złożenia informacji
na żądanie podatnika przesłać mu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informację IFT-1**)  14 dni od dnia złożenia wniosku 
*) IFT-1R należy sporządzić i przekazać, także w przypadku gdy zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o PIT płatnik nie pobrał podatku
**) wystawienie informacji IFT-1 nie zwalnia płatnika z obowiązku sporządzenia informacji rocznej IFT-1R

Obowiązki płatnika przy wypłacie dywidendy, odsetek, należności licencyjnej lub świadczenia za usługi niematerialne osobie prawnej niemającej siedziby lub zarządu w Polsce
obowiązki płatnika termin spełnienia obowiązków
odprowadzić kwoty pobranego podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił pobór podatku
przesłać wymienionemu wcześniej urzędowi skarbowemu deklarację CIT-10Z do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku
przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informację IFT-2R*)  do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, a w razie zaprzestania działalności przed upływem tego terminu - do dnia zaprzestania działalności
na żądanie podatnika przesłać mu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informację IFT-2**)  14 dni od dnia złożenia wniosku 
*) IFT-2R należy sporządzić i przekazać, także w przypadku gdy zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o CIT płatnik nie pobrał podatku
**) wystawienie informacji IFT-2 nie zwalnia płatnika z obowiązku sporządzenia informacji rocznej IFT-2R

Urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem dochodowym od osób prawnych dla nierezydenta ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 122).

Urzędy skarbowe właściwe w sprawach opodatkowania nierezydentów
podatkiem dochodowym od osób fizycznych
lp. województwo urząd skarbowy
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole

Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Urząd Skarbowy w Olsztynie

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto

Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie

Urzędy skarbowe właściwe w sprawach opodatkowania nierezydentów podatkiem dochodowym od osób prawnych
lp. województwo urząd skarbowy
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Dolnośląskiego Urząd Skarbowy we Wrocławiu

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie

Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi

Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Opolski Urząd Skarbowy w Opolu

Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie

Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku

Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku

Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach

Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie

www.PodatekDochodowy.pl - Dochody zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.