podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017

Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna

Jeśli płatnik ponosi za kontrahenta ciężar podatku u źródła (poprzez ubruttowienie należności) w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez niego tego podatku wynika z postanowień umowy łączącej strony lub gdy z przyczyn obiektywnych płatnik nie ma możliwości poboru tego podatku, to kosztem podatkowym może być cała wartość ubruttowionej należności, a więc także "zawarty" w niej podatek u źródła.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.10.2017.1.BS)

Stan faktyczny

W rozpatrywanej przez organ podatkowy sprawie spółka z o.o. dokonywała transakcji z podmiotami zagranicznymi. W związku z wypłatą należności tym podmiotom, spółka była zobowiązana do poboru tzw. podatku u źródła. Jednakże w niektórych przypadkach nie mogła ona potrącić tego podatku od kwoty wpłacanej kontrahentowi. Jak wskazała, było to spowodowane:

 • obiektywnym brakiem możliwości potrącenia tego podatku z uwagi na charakter transakcji i sposób funkcjonowania kontrahenta (np. w przypadku zakupu biletów lotniczych w internecie przy użyciu kart płatniczych), lub
   
 • postanowieniami umowy zawartej z kontrahentem (np. gdy w umowie zapisano, że ewentualne podatki obciążają wypłacającego należności).

W powyższych przypadkach spółka ponosiła ciężar podatku u źródła, poprzez ubruttowienie należności. Spółka zapytała organ podatkowy, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek u źródła, który nie zostanie potrącony od należności kontrahenta, lecz zostanie opłacony z jej własnych środków pieniężnych?

Zdaniem spółki, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Podobne stanowisko zajął organ podatkowy.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Organ podatkowy przywołał art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP, z którego wynika, że m.in. osoby prawne, które dokonują wypłat należności na rzecz kontrahentów zagranicznych, od których powinny pobrać (jako płatnicy) zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła), są zobowiązane podatek ten pobrać w dniu dokonania wypłaty ww. należności.

Odnosząc się do możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów płatnika (tu: spółki) ww. podatku, w sytuacji, gdy podatek ten opłaca płatnik, organ podatkowy stwierdził, że aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • wydatek został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, został właściwie udokumentowany,
   
 • wydatek jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
   
 • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Organ podatkowy wskazał, że w ww. przepisie brak jest regulacji, które wyłączałyby z kosztów podatkowych poniesiony przez płatnika koszt podatku u źródła, zapłaconego za kontrahenta zagranicznego. Nie ma tu zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 15 ustawy o PDOP, wyłączający z kosztów uzyskania przychodów podatek dochodowy oraz wpłaty z zysku określone w odrębnych przepisach. Zakres tego przepisu dotyczy bowiem tylko tego podatku dochodowego, który jest uiszczany przez podatnika. Nie ma on natomiast zastosowania do płatnika.

Odnosząc się do możliwości ujęcia w kosztach podatkowych spółki (płatnika) podatku u źródła opłaconego za kontrahenta zagranicznego, organ podatkowy stwierdził:

"(...) uzasadnienie celu poniesienia wydatku, obejmującego uregulowanie za kontrahenta zagranicznego podatku u źródła, pozwalające na zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodu jest możliwe w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez płatnika podatku u źródła wynika z postanowień umowy łączącej strony, jak również w przypadkach, gdy brak jest umowy np. w przypadku zakupu biletów lotniczych w Internecie przy użyciu kart płatniczych. Skoro Wnioskodawca decyduje się ponieść ciężar podatku "u źródła", dokonując tego poprzez ubruttowienie należności, wówczas owe ubruttowienie wypłaconej kwoty należnej, stanowić będzie dodatkowy element kosztowy, jako część należnego wynagrodzenia.

Należy zatem stwierdzić, iż przedmiotowe wydatki, co do zasady, spełniać będą przesłankę wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)"

www.PodatekDochodowy.pl - Dochody zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60