podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (280) z dnia 20.08.2010

Czy od wartości pakietu rekreacyjnego należy pobrać zaliczkę na podatek i składki ZUS?

Wykupiłem dla pracowników pakiet rekreacyjny obejmujący masaże oraz saunę, który częściowo sfinansowałem ze środków ZFŚS, a częściowo ze środków obrotowych. Czy takie świadczenie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

Wartość pakietu rekreacyjnego - zaliczka na podatek dochodowy
rys. Wartość pakietu rekreacyjnego - zaliczka na podatek dochodowy

Działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców m.in. na rzecz różnych form działalności sportowo-rekreacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Przy czym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika (art. 8 ust. 1 powołanej ustawy).

Oznacza to, że wykupione dla pracowników pakiety masaży i sauny mogą zostać sfinansowane z ZFŚS, pod warunkiem że ich wysokość będzie uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej poszczególnych pracowników.

Przychód u pracownika

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).

Z pytania wynika, że pakiet rekreacyjny jest świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika polegającym na zagwarantowaniu pracownikowi możliwości bezpłatnego skorzystania z masażu czy sauny. Pracownik nabywający dzięki pracodawcy możliwość nieodpłatnego korzystania z wymienionych usług otrzymuje przysporzenie majątkowe. Przychód z tego tytułu powstaje w momencie wręczenia pracownikowi karnetu uprawniającego do korzystania z tych świadczeń.

Jeżeli spełnione są warunki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, wartość karnetu korzysta ze zwolnienia od podatku. Zwolnienie od opodatkowania uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących warunków:

  • świadczenie powinno być wynikiem działalności socjalnej określonej w przepisach o ZFŚS,  

  • świadczenie powinno mieć charakter rzeczowy lub pieniężny,  

  • świadczenie powinno być sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych,  

  • wartość świadczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Sfinansowanie karnetów częściowo ze środków ZFŚS i częściowo ze środków obrotowych powoduje, że omawiane zwolnienie nie może być zastosowane, gdyż karnety nie zostały w całości sfinansowane z ZFŚS. W takiej sytuacji pełna wartość karnetów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wartość karnetu przekazanego pracownikowi pracodawca powinien doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy osiągniętych przez tego pracownika w danym miesiącu i od łącznej kwoty przychodów obliczyć, pobrać i przekazać na rachunek urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.  

Zwróć uwagę!

Karnety na masaż i do sauny sfinansowane częściowo ze środków ZFŚS i częściowo ze środków obrotowych, podlegają opodatkowaniu bez względu na ich wartość.

Składki ZUS

Wartość świadczeń przyznanych pracownikom ze środków ZFŚS jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). Przepis ten stanowi, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeżeli więc pracodawca przyzna pracownikom świadczenia rzeczowe w postaci karnetów na masaż i do sauny, sfinansowanych z ZFŚS, to są one zwolnione z oskładkowania. Warunkiem jednak jest, aby świadczenia te zostały przyznane zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS, tzn. przy ich przyznawaniu uwzględniono kryterium socjalne. Wyłączenie z oskładkowania przysługuje bez ograniczenia kwotowego i ma zastosowanie również do składki na ubezpieczenie zdrowotne. Bowiem w myśl art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.), do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeżeli pracodawca częściowo sfinansuje świadczenia z ZFŚS, a częściowo ze środków obrotowych, to zwolniona z oskładkowania jest tylko część sfinansowana z ZFŚS. Należy zaznaczyć, że powołany § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia nie warunkuje zwolnienia z oskładkowania od sfinansowania świadczeń w całości z ZFŚS.  

Zwróć uwagę!

Zwolnieniu z oskładkowania podlega ta część wartości pakietów rekreacyjnych, która została opłacona z ZFŚS. Od części wartości sfinansowanej ze środków obrotowych pracodawca ma obowiązek opłacić składki ZUS.


Przykład

Pracownikom wykupiono karnety rekreacyjne obejmujące masaże i saunę, które w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej danej osoby mają wartość 50 zł lub 100 zł. Zakup został w 60% sfinansowany ze środków ZFŚS oraz w 40% ze środków obrotowych.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega pełna wartość przekazanych pracownikom karnetów, tj. odpowiednio kwota 50 zł i 100 zł.

Zwolnieniu z oskładkowania podlega część sfinansowana środkami z ZFŚS, tj. odpowiednio 30 zł (50 zł x 60%) i 60 zł (100 zł x 60%).

Natomiast kwoty wydatkowane ze środków obrotowych pracodawcy, tj. odpowiednio 20 zł (50 zł x 40%) i 40 zł (100 zł x 40%) należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników.

www.PodatekDochodowy.pl - Rozliczenie podatku:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczeniaPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI - Podatek dochodowy

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60