podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Podatek i składki ZUS od dopłaty do letniego wypoczynku

Zamierzamy w części sfinansować koszt pobytu na koloniach letnich małoletniego dziecka pracownika. Kwota dofinansowania wyniesie 1.500 zł i zostanie pokryta ze środków obrotowych firmy. Czy pracownik uzyska z tego tytułu przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu?

Pracownik uzyska z tego tytułu przychód, który w całości podlega oskładkowaniu, lecz w części może korzystać ze zwolnienia od podatku. Szczegóły w dalszej części odpowiedzi.

W myśl art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodem ze stosunku pracy są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u pracownika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym go z pracodawcą stosunku pracy. Tak też jest w przypadku dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika.

Dofinansowanie przyznawane jest w związku ze stosunkiem pracy istniejącym pomiędzy pracodawcą a rodzicem dziecka, którego wypoczynek został dofinansowany. Zatem przychód z tego tytułu należy zaliczyć do źródła określonego w powołanym art. 12 ust. 1 updof.

Jednak nie w każdym przypadku uzyskany przychód podlega opodatkowaniu. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

 • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
   
 • z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
Zwróć uwagę!

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypoczynek jest zorganizowany,
   
 • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
   
 • wypoczynek ma formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowisk, w tym również gdy jest on połączony z nauką,
   
 • dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 lat.

Z treści zapytania wynika, że zakład pracy zamierza współfinansować pobyt małoletniego dziecka pracownika na koloniach letnich. Kwota dofinansowania wyniesie 1.500 zł i zostanie pokryta ze środków obrotowych firmy.

W świetle powołanych przepisów kwota ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku w wysokości 760 zł, o ile organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie i pracownik nie uzyskał wcześniej (tj. od początku 2017 r.) dofinansowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b updof. Jeżeli z takiego dofinansowania skorzystał, lecz wyniosło ono mniej niż 760 zł, to zwolniona od podatku może być jedynie różnica pomiędzy kwotą 760 zł i kwotą dotychczasowego dofinansowania.

Niestety w rozpatrywanej sytuacji dopłata do wypoczynku dziecka pracownika podlega oskładkowaniu.

W myśl art. 18 ust. 1art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięty z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Niektóre przychody są jednak wyłączone z oskładkowania. Wyłączenie obejmuje m.in. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.). Dopłata do letniego wypoczynku dziecka pracownika pokryta ze środków obrotowych pracodawcy podlega więc oskładkowaniu.

Zwróć uwagę!

Składki na ubezpieczenia społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez pracownika, nie podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu/podatku, w tej części w jakiej zostały ustalone od przychodu zwolnionego od podatku (art. 26 ust. 1 pkt 2 updof i art. 27b ust. 1 pkt 1 updof).

Przykład

W lipcu 2017 r. pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie oraz kwotę dofinansowania do kolonii, w których uczestniczył małoletni syn pracownika. W sumie przychody ze stosunku pracy wyniosą 6.000 zł, w tym dopłata do wypoczynku dziecka 1.500 zł, która na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b updof w wysokości 760 zł będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, jednak w całości będzie oskładkowana.

Rozliczenie podatkowo-składkowe przychodu uzyskanego przez pracownika w lipcu 2017 r., przy założeniu, że przysługują mu koszty uzyskania przychodów w podstawowej wysokości (111,25 zł) oraz kwota zmniejszająca podatek (46,33 zł), będzie przebiegać następująco:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota (zł)
1 Przychód ze stosunku pracy 6.000,00
2 Przychód zwolniony od podatku 760,00
3 Przychód podlegający opodatkowaniu (wiersz 1 - wiersz 2) 5.240,00
4 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 6.000,00
5 Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika (wiersz 4 x 13,71%) 822,60
6 Składki na ubezpieczenia społeczne do odliczenia od dochodu (wiersz 3 x 13,71%) 718,40
7 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 1 - wiersz 5) 5.177,40
8 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 7 x 9%) 465,97
9 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 3 - wiersz 6) x 7,75% 350,42
10 Koszty uzyskania przychodu 111,25
11 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 3 - wiersz 10 - wiersz 6) 4.410,00
12 Zaliczka na podatek (wiersz 11 x 18%) - 46,33 zł 747,47
13 Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 12 - wiersz 9) 397,00
14 Do wypłaty (wiersz 1 - wiersz 5 - wiersz 8 - wiersz 13) 4.314,43

www.PodatekDochodowy.pl - Rozliczenie podatku:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczeniaPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60