podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017

Dochód/strata za 2016 r. w zeznaniu PIT-37

Wybór zeznania i sposobu rozliczenia

Druk zeznania PIT-37(23) przeznaczony jest dla podatników, którzy w 2016 r. wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, a jednocześnie którzy:

 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według skali podatkowej,
   
 • nie są obowiązani doliczać do osiągniętych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
   
 • nie stosują obniżenia dochodów o poniesione straty w latach ubiegłych.

Omawiany formularz zeznania przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i korzystających z preferencyjnych zasad opodatkowania, tj. opodatkowania:

 • łącznie z dochodami małżonka (w tym małżonka, który zmarł w 2016 r. lub w 2017 r. przed złożeniem zeznania) albo
   
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ponadto wybór zeznania PIT-37 jest właściwy w przypadku tych podatników, którzy dla celów podatkowych mają miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, ale zamierzają opodatkować według skali podatkowej uzyskane w Polsce przychody wymienione w art. 29 ust. 1 updof.

Zwróć uwagę!

W celu ułatwienia Czytelnikom dokonania rozliczenia podatkowego za 2016 r., na stronie internetowej naszego Wydawnictwa (www.gofin.pl) zamieściliśmy darmowy program PIT 2016 służący do wypełniania zeznań wraz z załącznikami. W programie tym oraz w internetowym serwisie PIT 2016 można również znaleźć wiele porad dotyczących rozliczania podatku dochodowego.

Dane podatnika i małżonka

W składanym zeznaniu podatnicy muszą wykazać swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i datę urodzenia, oraz dane adresowe, przy czym chodzi tu o aktualny na ostatni dzień roku podatkowego adres zamieszkania podatnika.

Zwróć uwagę!

Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu i która stanowi centrum jego interesów życiowych i majątkowych. Adres zamieszkania nie musi pokrywać się z adresem (stałego lub czasowego) zameldowania.

Konieczne jest również podanie w zeznaniu prawidłowego identyfikatora podatkowego, którym jest: NIP albo numer PESEL. Przy czym PESEL podają podatnicy objęci rejestrem PESEL, którzy w roku podatkowym nie prowadzili działalności gospodarczej, nie byli zarejestrowanymi podatnikami VAT ani płatnikami składek ZUS/podatku.

W przypadku zeznania składnego przez małżonków wspólnie opodatkowujących swoje dochody do zeznania należy wpisać wspomniane dane dotyczące obojga małżonków.

Miejsce, termin i sposób złożenia zeznania

Miejsce zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego stanowi podstawowe kryterium ustalenia urzędu skarbowego właściwego miejscowo, do którego należy złożyć zeznanie. Od tej zasady są jednak wyjątki, które ilustruje tabela.

Przypadki gdy właściwość urzędu skarbowego
ustala się w sposób szczególny
Właściwy urząd skarbowy
miejsce zamieszkania podatnika na terytorium Polski ustało przed końcem roku podatkowego według ostatniego miejsca zamieszkania podatnika na terytorium Polski
małżonkowie mający różne miejsca zamieszkania opodatkowujący łącznie swoje dochody według miejsca zamieszkania jednego z małżonków
podatnik (niebędący polskim rezydentem podatkowym) niemający miejsca zamieszkania w Polsce urząd skarbowy do spraw opodatkowania osób zagranicznych

Zwróć uwagę!

Zeznanie PIT-37(23) za 2016 r. należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej 2 maja 2017 r. (termin określony ustawowo na 30 kwietnia, w 2017 r. przypada w niedzielę).

Zeznanie podatkowe można:

 • złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 ze zm.), albo
   
 • nadać (złożyć, wysłać) w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej, tj. m.in. w formie dokumentu elektronicznego przez internet albo za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (w latach 2016-2025 obowiązki takiego operatora pełni Poczta Polska S.A.; data stempla pocztowego będzie uważana za datę złożenia zeznania wyłącznie w przypadku jego nadania w placówce tego operatora).

Ustalenie zobowiązania podatkowego

Celem złożenia zeznania jest ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za rok podatkowy podlegający rozliczeniu. W zeznaniu PIT-37 podatnicy wykazują zatem:

 • osiągnięte w roku podatkowym przychody i poniesione koszty ich uzyskania, z reguły na podstawie danych wynikających ze sporządzonych przez płatników informacji podatkowych, np. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, IFT-1/IFT-1R,
   
 • dochody lub straty,
   
 • sumę zaliczek pobranych przez płatnika(ów),
   
 • kwoty przysługujących im odliczeń od dochodu (np. z tytułu potrąconych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, przekazanych darowizn, wydatków rehabilitacyjnych, z tytułu używania sieci internet czy oszczędzania na IKZE),
   
 • podstawę opodatkowania, podatek obliczony według skali podatkowej oraz doliczenia zwiększające kwotę podatku,
   
 • kwoty odliczeń od podatku przysługujące m.in. z tytułu pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne czy w ramach ulgi na dzieci, oraz
   
 • podatek należny za rok podatkowy oraz kwotę do zapłaty lub nadpłaty,
   
 • ewentualną kwotę zwrotu z tytułu nieodliczonej ulgi na dzieci.
Zwróć uwagę!

Podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego wykazuje się w zeznaniu podatkowym w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dokonując zaokrąglenia, końcówki kwot wynoszące:

 • mniej niż 50 groszy pomija się, 
   
 • 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Zadysponowanie kwotą 1% podatku

W przypadku gdy podatnicy ustalą kwotę podatku należnego, wówczas w części J zeznania PIT-37 mogą wypełnić wniosek o przekazanie 1% tego podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół) na rzecz wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego (poprzez wpisanie w zeznaniu numeru wpisu danej organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na jej rzecz). Musi to być organizacja ujęta w wykazie OPP udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl/bip).

Zadysponowaną kwotę podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego. Aby jednak złożony wniosek został zrealizowany, podatek należny stanowiący podstawę obliczenia kwoty podlegającej przekazaniu musi być zapłacony nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania.

Zwróć uwagę!

We wniosku wyrażonym w PIT-37 można wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku należnego wynikającego z tego zeznania.

Załączniki do PIT-37

W zależności od potrzeb, wraz z zeznaniem PIT-37 podatnicy składają następujące załączniki:

 • PIT/O(22) - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym, 
   
 • PIT/D(26) - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym, 
   
 • PIT-2K(8) - oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (gdy po raz pierwszy korzystają z ulgi odsetkowej), 
   
 • certyfikat rezydencji - potwierdzenie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

www.PodatekDochodowy.pl - Rozliczenie podatku:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczeniaPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60