podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016

Pobór wyższej zaliczki od pensji pracowniczej

Firmy zatrudniające pracowników pełnią w podatku dochodowym funkcję płatnika, co oznacza, że zobowiązane są do obliczania oraz poboru zaliczek na podatek od świadczeń dokonywanych na rzecz pracowników w ramach stosunku pracy. W zakresie tych obowiązków muszą pilnować, kiedy dochód pracownika przekroczy próg podatkowy, ponieważ to skutkuje zmianą wysokości zaliczek na podatek.

Pobór wyższej zaliczki na podatek dochodowy
rys. Pobór wyższej zaliczki na podatek dochodowy

Jedna zasada z różnymi stawkami

Sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy nie ulega zmianie wraz ze zmianą stawki podatkowej - jest taki sam zarówno przy 18%, jak i 32% podatku. To oznacza, że obliczając ją od pracowniczego wynagrodzenia płatnik zobowiązany jest pomniejszyć przychód uzyskany przez pracownika w danym miesiącu m.in. o miesięczne tzw. koszty pracownicze oraz obniżyć zaliczkę na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o ile posiada pracownicze oświadczenie PIT-2. O zastosowaniu jednej ze wskazanych stawek decyduje wysokość dochodu uzyskanego przez pracownika od początku roku.

Z uregulowań zawartych w art. 32 ustawy o pdof wynika, że zaliczki na podatek od stycznia do grudnia wynoszą:

  • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
     
  • za miesiące następujące po tym miesiącu - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zastosowanie tego przepisu w praktyce oznacza, że stawkę 18% stosuje się przy obliczaniu zaliczek za okres od stycznia do tego miesiąca włącznie, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku przekroczy kwotę 85.528 zł. Dopiero od miesiąca następnego płatnik obowiązany jest stosować stawkę 32%.

Należy zaznaczyć, że pobór wyższej stawki podatku może nastąpić także na wniosek pracownika (art. 41a ustawy o pdof). Również wówczas pracodawca jako płatnik oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując 32% stawkę podatku. Ponieważ ustawa o pdof nie określa, od którego momentu płatnik powinien ją stosować, wówczas to pracownik w składanym wniosku powinien wskazać, od którego momentu płatnik ma tego dokonywać.

Zaliczki po wejściu w drugi próg

Aby prawidłowo ustalić moment przekroczenia progu podatkowego, trzeba mieć na względzie, że to dochód pracownika, a nie przychód podatkowy, liczony narastająco od początku roku, jest kryterium decydującym o stosowaniu wyższej stawki podatku. Na dochód ten składają się uzyskane w danym miesiącu przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne.

Równie ważną kwestią jest to, że poza dochodami uzyskanymi wyłącznie w danym zakładzie pracy i wypłacanymi przez ten zakład ze stosunku pracy oraz zasiłkami pieniężnymi z ubezpieczenia społecznego, na ustalenie momentu przekroczenia progu podatkowego nie mają wpływu inne dochody podatnika opodatkowane według skali podatkowej.

Zaliczkę od tak ustalonego dochodu płatnik pomniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, o ile jest w posiadaniu aktualnego oświadczenia pracownika na druku PIT-2. Następnie zaliczkę zmniejsza o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika (w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru).

Wskazane reguły płatnik stosuje niezależnie od poziomu dochodów pracownika. W konsekwencji obliczając w oparciu o nie zaliczkę na podatek uwzględnia miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz kwotę zmniejszającą podatek, bez względu na to, czy stawka podatku, według której ustala zaliczkę, wynosi 18%, czy też 32% pracowniczego dochodu.

Przykład

W umowie o pracę, którą przedsiębiorca zawarł z pracownikiem, określono, że jego miesięczne wynagrodzenie ze stosunku pracy wynosi 13.400 zł. Przy tej kwocie miesięcznego przychodu dochód za sierpień przekroczy górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. 85.528 zł). Oznacza to, że za sierpień 2016 r. pracodawca obliczy zaliczkę stosując jeszcze stawkę 18%. Od września musi zastosować stawkę 32%. Obliczając zaliczkę pracodawca stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł. Pracownik złożył PIT-2 upoważniający do stosowania kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł).

Ustalając zaliczkę na podatek za wrzesień pracodawca powinien dokonać następujących obliczeń:

1) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 13.400,00 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne:
13.400 zł × 13,71%,
1.837,14 zł
3) podstawa wymiaru składki zdrowotnej:
13.400 zł - 1.837,14 zł,
11.562,86 zł
4) składka zdrowotna:
- 9% 1.040,66 zł,
- 7,75% 896,12 zł,
5) podstawa naliczenia zaliczki na podatek:
13.400 zł - (111,25 zł + 1.837,14 zł) = 11.451,61 zł,
11.452,00 zł
6) zaliczka na podatek:
(11.452 zł × 32%) - 46,33 zł,
3.618,31 zł
7) zaliczka do przekazania na rachunek US:
3.618,31 zł - 896,12 zł = 2.722,19 zł,
2.722,00 zł
8) do wypłaty dla pracownika:
13.400 zł - (1.837,14 zł + 1.040,66 zł + 2.722 zł).
7.800,20 zł

Uwaga! Limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. wynosi 121.650 zł. Po jego przekroczeniu płatnik zaprzestanie ich potrącania - będzie potrącał tylko składkę na ubezpieczenie chorobowe oraz składkę zdrowotną.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

www.PodatekDochodowy.pl - Rozliczenie podatku:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczeniaPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60