podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022

Ulga abolicyjna w PIT za 2021 r.

Ulga abolicyjna przysługuje podatnikom będącym osobami fizycznymi podlegającymi w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Korzystają z niej, jeżeli osiągają za granicą określone dochody opodatkowane według metody proporcjonalnego odliczenia. Istotą tej podatkowej preferencji jest zmniejszenie różnic w opodatkowaniu dochodów rozliczanych według metody proporcjonalnego odliczenia i metody wyłączenia z progresją. Co prawda ulga funkcjonuje w ustawie o pdof od wielu lat, jednak w PIT za 2021 r. już na zmienionych zasadach.

Metody rozliczania dochodów

Osoba objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym swoje zagraniczne dochody rozlicza w zeznaniu rocznym z zastosowaniem odpowiedniej metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

Istnieją dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

 • metoda wyłączenia z progresją,
 • metoda odliczenia proporcjonalnego.

U podatnika zobowiązanego do rozliczania zagranicznych dochodów według metody wyłączenia z progresją dochody uzyskane za granicą są zwolnione od podatku w Polsce, jednak mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w kraju. Zagraniczne dochody uwzględnia się bowiem do ustalenia stopy procentowej, według której będzie obliczony podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce.

Z kolei podatnik stosujący metodę odliczenia proporcjonalnego dochody zagraniczne opodatkowuje w Polsce, odliczając od należnego podatku podatek zapłacony za granicą. Nie zawsze jednak jest to cały podatek. Odliczenie to jest limitowane - jest ono możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód osiągnięty za granicą. Przy tej metodzie obowiązek rozliczenia dochodów zagranicznych w rocznym zeznaniu istnieje zawsze, bez względu na to, czy oprócz dochodów zagranicznych podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w kraju według skali podatkowej.

W celu określenia właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania należy sprawdzić, która ze wskazanych metod wynika z postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem, w którym podatnik rozliczający dochody zagraniczne je osiąga. Takie umowy Polska zawarła m.in. ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarzącego (z wyjątkiem Liechtensteinu). Następnie należy ustalić, czy nie doszło do zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania w związku z przystąpieniem przez Polskę do tzw. Konwencji MLI, na podstawie której dokonano zmiany szeregu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Natomiast w przypadku, gdy dochód został uzyskany i opodatkowany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy rozliczaniu takiego dochodu zastosowanie znajduje metoda proporcjonalnego odliczenia (art. 27 ust. 9a ustawy o pdof).

Zmiana zasad stosowania ulgi

Jeszcze w zeznaniach za 2020 r. wszystkie osoby uprawnione do ulgi mogły ją stosować bez względu na wysokość dochodów osiąganych za granicą. W rocznym PIT za 2021 r. wysokość ulgi zasadniczo jest już limitowana, co wynika z art. 27g ust. 2 ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Uprawnieni do niej podatnicy mogą ją stosować w zeznaniu za ten rok, ale wyłącznie w wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w funkcjonującym w ustawie o pdof do końca 2021 r. art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy o pdof wynoszącej 1.360 zł (przykład 1). W efekcie osoby, które w 2021 r. osiągały dochody za granicą, w większości przypadków w wyniku rocznego rozliczenia zapłacą w kraju wyższy niż dotychczas podatek.

Uprawnieni podatnicy i źródła dochodu

W objaśnieniach podatkowych z dnia 10 sierpnia 2021 r., wydanych w celu przedstawienia sposobu prawidłowego korzystania z ulgi abolicyjnej, Minister Finansów wskazał wprost, że prawo do korzystania z niej mają tylko polscy rezydenci podatkowi. Ulga ta ma zastosowanie wyłącznie do dochodów osiąganych z następujących źródeł:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof),
 • z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o pdof),
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 ustawy o pdof),
 • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Tym samym Polacy, którzy wyemigrowali za granicę i rozliczają się z zagranicznym fiskusem, płacąc w Polsce podatek np. od prywatnego najmu pozostawionego w kraju mieszkania, nie mogą z ulgi abolicyjnej skorzystać, podobnie jak osoby osiągające dochody z zagranicznych dywidend, z emerytur i rent (przykłady 2 i 3). Omawiane odliczenie nie dotyczy także podatników, których dochody ze źródeł objętych ulgą abolicyjną pochodzą z tzw. rajów podatkowych. Listę określanych tym mianem państw i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 599). To powoduje, że podatnik za każdym razem zobowiązany jest ustalić, czy państwo lub terytorium, na którym uzyskał dochody ze źródeł objętych ulgą abolicyjną, rozliczane metodą proporcjonalnego odliczenia, nie zostało objęte tą listą. Jeżeli państwo lub terytorium uzyskania dochodów znajduje się na niej, to podatnik nie jest uprawniony do skorzystania z ulgi abolicyjnej.

Kogo nie dotyczy limit?

Część osób uzyskujących zagraniczne dochody rozliczane metodą proporcjonalnego odliczenia nie musi się jednak przejmować obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. limitem. Limit ten nie ma bowiem zastosowania do dochodów osiąganych poza terytorium Polski ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz tzw. kontraktu menedżerskiego, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw (art. 27g ust. 5 ustawy o pdof). Osoby osiągające takie dochody odliczają ulgę abolicyjną w pełnej wysokości.

Z uwagi na to, że określenie "terytorium lądowe państw" nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o pdof, to zgodnie z przywoływanymi już objaśnieniami w tej kwestii należy kierować się art. 6 ustawy o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776 ze zm.). Z zawartych w tym przepisie uregulowań wynika, że poza terytorium lądowym państw znajdują się:

 • wyliczone w tym przepisie kategorie zaliczane do terytorium państw inne niż terytorium lądowe, a więc: wnętrze ziemi pod terytorium lądowym państw, morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne oraz dno i wnętrze ziemi znajdujące się pod nimi, a także przestrzeń powietrzna znajdująca się nad terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym, a także
 • obszary niestanowiące terytorium państw, w tym obszary podlegające ograniczonej jurysdykcji państw.

W związku z tym, do rozliczenia dochodów z uwzględnieniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości (bez stosowania wprowadzonego limitu) uprawnieni są podatnicy osiągający zagraniczne dochody poza terytorium lądowym państw, w ramach niektórych zawodów, takich jak np. marynarze, stewardesy lub piloci oraz pracownicy platform wiertniczych.

Preferencja uwzględniana tylko w zeznaniu

Ulgę abolicyjną uprawniony do niej podatnik może uwzględnić wyłącznie w rocznym PIT. To powoduje, że nie ma ona zastosowania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy należnych od zagranicznych dochodów w trakcie roku podatkowego. Jednocześnie podatnik, który przewiduje, że jego roczne zobowiązanie podatkowe ulegnie istotnemu zmniejszeniu w wyniku skorzystania z ulgi abolicyjnej, może na podstawie art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) wnioskować o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy) przysługującą im ulgę abolicyjną uwzględniają, sporządzając zeznanie roczne na formularzu: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L lub PIT-36LS, do którego dołączają załącznik PIT/ZG oraz PIT/O. Z kolei podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym wykazują ulgę na formularzu PIT-28 lub PIT-28S i dołączają do niego formularz PIT/O.

Przykład 1

Pan Jacek jest polskim rezydentem podatkowym. Źródłem jego dochodów są wyłącznie umowy o pracę. W 2021 r. uzyskał z pracy dochód w łącznej kwocie 85.000 zł, z tego z pracy w Polsce - 50.000 zł oraz z pracy w Wielkiej Brytanii - 35.000 zł. W Wielkiej Brytanii od uzyskanych tam dochodów zapłacił podatek stanowiący równowartość 4.240 zł (wszystkie kwoty przyjęto wyłącznie na potrzeby przykładu).

Rozliczając się w PIT-36 za 2021 r. pan Jacek ma prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej. W celu jej zastosowania dokona poniższych obliczeń:

1) obliczenie pdof według metody proporcjonalnego odliczenia:
- łączny dochód z pracy:  85.000,00 zł,
- podatek według skali: 
   (85.000 zł × 17% - 525,12 zł),
13.924,88 zł
- limit odliczenia zagranicznego podatku: 
   (13.924,88 zł × 35.000 zł) : 85.000 zł,
5.733,77 zł
- podatek zapłacony za granicą:  4.240,00 zł,
- podatek do zapłacenia w Polsce: 
   (13.924,88 zł - 4.240 zł),
9.684,88 zł
2) obliczenie pdof według metody wyłączenia z progresją:
- łączny dochód z pracy:  85.000,00 zł,
- podatek według skali: 
(85.000 zł × 17% - 525,12 zł),
13.924,88 zł
- stopa procentowa: [(13.924,88 zł : 85.000 zł) × 100]:  16,38%,
- podatek do zapłacenia w Polsce: 
   (35.000 zł × 16,38%),
5.733,00 zł
3) obliczenie kwoty ulgi abolicyjnej:
- różnica w podatku pomiędzy metodami 
   (9.684,88 zł - 5.733 zł),
3.951,88 zł
- kwota do odliczenia w ramach limitu ulgi: 1.360,00 zł.

W przypadku pana Jacka podatek do zapłaty wyniesie 8.324,88 zł (9.684,88 zł - 1.360 zł), co wynika z różnicy pomiędzy podatkiem wyliczonym w pkt 1 i kwotą ulgi abolicyjnej obliczonej w pkt 3.


Przykład 2

Pan Henryk będący polskim rezydentem podatkowym otrzymuje emeryturę z obowiązkowego systemu ubezpieczenia społecznego w Portugalii. Rozliczając się z tego dochodu w Polsce, nie może skorzystać z ulgi abolicyjnej, gdyż nie ma ona zastosowania do dochodu z emerytury.


Przykład 3

Pani Aniela, której miejscem zamieszkania jest Dania, jest właścicielką nieruchomości położonej w Polsce, na której posadowione są budynki produkcyjne oraz magazynowy. Wszystkie te budynki pani Aniela wynajmuje. Rozliczając dochody z najmu nieruchomości w Polsce, nie może jednak skorzystać z ulgi abolicyjnej, gdyż nie jest polskim rezydentem podatkowym.

www.PodatekDochodowy.pl - Aktualności:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 

Terminarz

grudzień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.